ZMIANY W JĘZYKU POLSKIM I INNYCH JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH w 25. rocznicę śmierci prof. Witolda Śmiecha 4–5 marca 2016

PROGRAM KONFERENCJI

  

ZMIANY W JĘZYKU POLSKIM

 I INNYCH JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH

  w 25. rocznicę śmierci prof. Witolda Śmiecha

 

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

  1. POMORSKA 171/173

4–5 marca 2016

4 MARCA 2016, OBRADY PRZEDPOŁUDNIOWE – sala Rady Wydziału

9.30–10.00 Rejestracja uczestników
10.00–10.15 Powitanie gości
10.15–10.30 Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora UŁ i Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego

10.30–10.45 Wystąpienie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ

prof. dr. hab. Piotra Stalmaszczyka

10.45-11.00 Wystąpienie  prof. dr hab. Elizy Małek
11.00–11.15 Prezentacja Sylwetki i dorobku naukowego Profesora Witolda Śmiecha

prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki)

  OBRADY PLENARNE
11.15–11.35 prof. dr hab. Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki)

Przymiotnikowe derywaty o znaczeniu niepełnej cechy i ich prefigowane synonimy w gwarach Polski centralnej

11.35–11.55 dr Tatiana Szkapienko (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta)

Angloamerykańskie interiekcje w języku polskim i rosyjskim

11.55–12.25 PRZERWA NA KAWĘ – sala 0.01
12.25–12.45 prof. dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka (Uniwersytet Warszawski)

Językowe skutki zmian politycznych. Język komunikacji internetowej kosowskich Goran w I dekadzie XXI wieku

12.45–13.05 prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki)

Dokąd zmierza polszczyzna

13.05–13.30 Dyskusja
13.30–14.30 Przerwa obiadowa

 

4 MARCA 2016, OBRADY POPOŁUDNIOWE

GODZ. SEKCJA A – sala 2.17 SEKCJA B – sala 2.18 SEKCJA C – sala 2.04
14.30–14.50 prof. dr hab. Grażyna Zarzycka (Uniwersytet Łódzki)

Wpływ państwowych egzaminów biegłości z języka polskiego jako obcego na

status polszczyzny w świecie oraz na zmiany
w glottodydaktyce polonistycznej

dr Maria Magdalena Nowakowska (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Łódzki)

Na co komu -owa (-ová/-ova/-eva), czyli o nazwiskach (i nie tylko) żeńskich  w wybranych językach słowiańskich

doc. dr Maria Wtorkowska (Uniwersytet
w Lublanie)

Wybrane konstrukcje składniowe w ujęciu polskim
i słoweńskim

14.50–15.10 dr hab. Anna Majewska-Tworek (Uniwersytet Wrocławski)

Zmiany w polskiej palatalności oraz trudności w jej przyswajaniu przez cudzoziemców z pierwszym językiem rosyjskim i czeskim

dr Izabela Różycka (Uniwersytet Łódzki)

Zmiany w zakresie wybranych zjawisk dotyczących kategorii rodzaju gramatycznego we współczesnym języku polskim

dr Anna Stefan (Uniwersytet Łódzki)    

Kilka uwag o wymienności dopełniacza i biernika
w języku polskim i słoweńskim

15.10–15.30 dr Iwona Słaby-Góral (Uniwersytet Łódzki)

Dlaczego mówimy „kilo marchewki i kilo śliwek”  a nie „kilo marchewek i kilo śliwki”?, czyli o czasownikach, które wymuszają policzalność i niepoliczalność niektórych rzeczowników

mgr Magdalena Nowakowska

Gramatyczna żywotność „mobilnych” rzeczowników semantycznie nieżywotnych

dr hab. Agnieszka Zatorska (Uniwersytet Łódzki)

Nowa leksyka słoweńska. Tworzywo czasownikowe

15.30–15.50 mgr Mateusz Gaze (Uniwersytet Łódzki)

Miejsce słowotwórstwa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

prof. dr hab. Barbara Kudra (Uniwersytet Łódzki)

O niektórych właściwościach nowych derywatów czasownikowych

dr Boris Kern (Uniwersytet w Lublanie)

Wpływy obcojęzyczne na współczesny język słoweński

15.50–16.20 Dyskusja Dyskusja Dyskusja
16.20–16.50 PRZERWA NA KAWĘ – sala 0.01
16.50–17.10 mgr Agnieszka Kijak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jak badać współczesny socjolekt? – na przykładzie języka środowiskowego biegaczy nieprofesjonalnych

dr hab. Rafał Zarębski (Uniwersytet Łódzki)

Czasowniki z przedrostkiem re- w dawnej
i współczesnej polszczyźnie (na tle słowiańskim)

dr Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Uniwersytet Łódzki)

Kilka uwag o strukturze predykatowo-argumentowej bułgarskich czasowników poliprefiksalnych (na przykładzie verba mentalis)

17.10–17.30 dr Elwira Olejniczak (Uniwersytet Łódzki)

Wokół mody na bieganie, czyli o słownictwie tekstów publikowanych na portalu treningbiegacza.pl

dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek (Uniwersytet Łódzki)

Tautologiczna czy semantyczna funkcja przedrostków werbalnych w gwarach?

dr Natalia Długosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

O dyfuzji semantycznej w tekstach dziennikarskich na przykładzie wybranych polskich compositów z pierwszym komponentem obcym

17.30–17.50 dr hab. Edyta Pałuszyńska (Uniwersytet Łódzki)

Zmiany w językowym kształcie nagłówków

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)

Plany badawcze w zakresie mikrotoponimii polskiej

mgr Liubou Padporynava (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Zmiany semantyczne wybranych morfemów rdzeniowych w składzie zachodniosłowiańskich dialektalnych nazw roślin

17.50–18.20 Dyskusja Dyskusja Dyskusja
18.30 UROCZYSTA KOLACJA – sala 0.01

 

5 MARCA 2016, OBRADY PRZEDPOŁUDNIOWE

GODZ. SEKCJA A – sala 2.17 SEKCJA B – sala 2.18
10.00–10.20 dr hab. Dorota Suska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

„Tacierzyństwo” jako leksykalny  znak  nowego ojcostwa w świetle męskich blogów rodzicielskich (refleksja lingwistyczno-kulturowa i normatywna)

mgr Katarzyna Wiśniewiecka-Brückner (Uniwersytet Justusa Liebiga
w Giessen)

Zmiana – ewolucja –  rewolucja. O języku, normie i metodach

10.20–10.40 mgr Patrycja Krysiak (Uniwersytet Wrocławski)

Dyskusje wokół feminatywów i feminizacji języka – dawniej i współcześnie

dr hab. Jolanta Fiszbak (Uniwersytet Łódzki)

Naruszanie normy językowej w nazewnictwie metodycznym jako przykład zakłóceń we współczesnej polszczyźnie

10.40–11.00 mgr Magdalena Majewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Wizerunki kobiet i mężczyzn w felietonach Małgorzaty Domagalik – „Druga płeć”

mgr Natalia Popłonikowska (Uniwersytet Łódzki)

Socjolekt filmowy współczesnej kinematografii polskiej

11.00–11.20 Dyskusja Dyskusja
11.20–11.50 PRZERWA NA KAWĘ – sala 0.01
11.50–12.10 dr Marzena Maria Szurek (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Ewolucja stylu biblijnego we współczesnych polskich przekładach Pisma Świętego

Daria Sędrowicz (Uniwersytet Warszawski)

Amerykanizacja i europeizacja języka polskiego w ostatnich latach

12.10–12.30 mgr Adam Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski)

Co o zdrowiu i chorobie mówią nam poradniki medyczne? Językowy kształt porady zdrowotnej dawniej i dziś w perspektywie strukturalnej

prof. dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (Uniwersytet Łódzki)

Anglicyzmy we współczesnych tekstach publicystycznych (na materiale tygodników opinii)

12.30–12.50 prof. dr hab. Ewa Woźniak, Magdalena Wismont (Uniwersytet Łódzki)

„Stare” i „nowe” w polskiej terminologii prawnej w 1 poł. XIX w. (na przykładzie terminologii dotyczącej rozwodów)

dr Beata Grochala (Uniwersytet Łódzki)

Wczoraj i dziś telewizyjnej transmisji sportowej (aspekt językowy)

12.50–13.10 Dyskusja Dyskusja

About the Author: Michał Kuran