Muzyka i muzyczność w literaturze od romantyzmu do czasów najnowszych — Łódź, 23–24–25 listopada 2016 roku — zaproszenie na konferencję

Uniwersytet Łódzki * Wydział Filologiczny * Instytut Filologii Polskiej * Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu * ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, tel. 426655214 * Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych * ul. Franciszkańska 1/5, 91-431 Łódź

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej

MUZYKA I MUZYCZNOŚĆ W LITERATURZE OD ROMANTYZMU
DO CZASÓW NAJNOWSZYCH

Łódź, 23–24–25 listopada 2016 roku

Po blisko siedmiu latach od zorganizowanej w Łodzi w grudniu 2009 roku konferencji Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, zgodnie z sugestiami wielu jej uczestników, proponujemy ponowne spotkanie i podjęcie refleksji na temat muzycznych inspiracji i kontekstów dzieł literackich, powstałych w XIX i XX wieku oraz w początkach bieżącego stulecia. Rozszerzając zakres przedmiotowych poszukiwań o utwory z czasów romantyzmu, chcemy jednak, by tak jak wtedy pole rozważań podejmowanych podczas obrad wyznaczały zarówno zagadnienia podstawowe – tj. muzyczność w warstwie brzmieniowej utworów literackich (tzw. muzyczność I), muzyka jako temat, motyw, „przedmiot przedstawiony” w dziełach literackich (tzw. muzyczność II) oraz muzyka jako inspiracja formalno-konstrukcyjna utworu literackiego (tzw. muzyczność III)  – jak i kwestie związane ze sferą badań muzyczno-literackich (np. twórczość tekstowa motywowana muzycznym przeznaczeniem – w pieśniach i piosenkach). Chcemy też, by w ramach konferencji mogła być podjęta refleksja nad pisarstwem muzyków – ich twórczością literacką
czy eseistyczną (w tym pamiętnikarską i diarystyczną) oraz publicystyczną, a także nad zagadnieniem literackiej recepcji przemian stylistyczno-formalnych muzyki i przeobrażeń w dziedzinie jej „obiegu” na przestrzeni dwu minionych stuleci.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków i teoretyków literatury, a także teoretyków kultury, muzykologów oraz muzyków. Na zgłoszenia referatów oczekujemy do
15 października 2016 roku
, a na zgłoszenia uczestnictwa w obradach konferencji (od osób nieprzedstawiających referatu) — do 31 października 2016 roku. Program konferencji
zostanie zamknięty na początku listopada 2016 roku.

 

Prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej kierownika naukowego konferencji jurwis@t-system.com.pl: [1] tematu planowanego wystąpienia (nie dłuższego niż 20 minut)
wraz z krótkim opisem jego tez i zakresu oraz [2] karty zgłoszenia (formularz załączony do niniejszego zaproszenia), zawierającej dane osobowe, informację o miejscu pracy, adres do korespondencji, e-mail, telefon (komórkowy), a także rezerwację noclegów i posiłków. Opłata konferencyjna, obowiązkowa dla osób zgłaszających referat, wynosi 300 zł
(dla doktorantów 150 zł); nie obejmuje ona kosztów noclegów i wyżywienia – zostanie przeznaczona w całości na sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej.

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 96  1240  3028  1111  0010  2943  1767

do 31 października 2016 roku.

W tytule wpłaty prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz zaznaczyć:

Udział w konferencji Muzyka i muzyczność w literaturze…

Należy także wpisać wszystkie dane niezbędne do późniejszego wystawienia właściwej faktury; jeśli faktura ma być wystawiona na uczelnię (instytucję) – jej nazwę, adres, NIP,
jeśli na osobę fizycznąjej personalia i adres.

 

Oferujemy Uczestnikom możliwość zarezerwowania noclegów i posiłków w planowanym miejscu obrad (formularz załączony do niniejszego zaproszenia) – w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, ul. Kopciń-skiego 16/18; dla jednej osoby koszt noclegu razem ze śniadaniem wynosi ok. 100,– zł, a jednodniowe koszty obiadu i kolacji – ok. 50,– zł.

 

Komitet Organizacyjny konferencji: prof. dr hab. Jacek Brzozowski (Uniwersytet Łódzki), dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Cieślak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. prof. nadzw. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. UJ Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński), dr Lidia Ignaczak (Uniwersytet Łódzki), dr Małgorzata Lisecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. prof. nadzw. UŁ Krystyna Pietrych (Uniwersytet Łódzki), dr Anna Tenczyńska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jerzy Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki).

 

W imieniu organizatorów:

dr hab. Jerzy Wiśniewski

Kierownik / Sekretarz naukowy konferencji

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

Muzyka i muzyczność w literaturze od romantyzmu do czasów najnowszych

Łódź, 23–24–25 listopada 2016 roku

Imię:

Nazwisko:

Adres:

E-mail:

telefon / telefon komórkowy:

Miejsce pracy, adres, NIP:

 

 

Faktura za wpisowe ma być wystawiona na [zaznaczyć opcję]: Osobę (dane powyżej) / Instytucję (dane powyżej)

 

Temat referatu (oraz jego tezy i zakres):

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwacja noclegów (za pośrednictwem organizatora) w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18.
Recepcja / Rezerwacja: tel. [48] 426355490, fax [48] 426355460,
e-mail: cskul@uni.lodz.pl; www.csk.uni.lodz.pl.

 

 

nocleg: 22 XI / 23 XI (przeddzień):               TAK*              NIE*                                       22 XI: kolacja*

nocleg: 23 XI / 24 XI                                       TAK*              NIE*                          23 XI: obiad*  kolacja*

nocleg: 24 XI / 25 XI                                      TAK*              NIE*                           24 XI: obiad*  kolacja*

nocleg: 25 XI / 26 XI                                      TAK*              NIE*                                         25 XI: obiad*

wybieram pokój:                     jednoosobowy*                      dwuosobowy*            obojętne*

posiłki wegetariańskie:                                                                                                               TAK*     NIE*

nie będę korzystać z noclegów w CSK UŁ*

                                                                                              * — zakreślić wybraną opcję.

 

Ostateczną informację o rezerwowanych noclegach i posiłkach (czyli wypełnioną komputerowo kartę zgłoszenia) prosimy przesłać mailem na adres jurwis@t-system.com.pl
najpóźniej do 31 października 2016 roku.

 

About the Author: Michał Kuran