LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Łódź
18-19 września 2017 roku

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 roku (poniedziałek – wtorek) w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim. Proponowana przez nas problematyka Zjazdu to:

Źródła w badaniach językoznawczych

Przedmiotem LXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego będą rozważania nad jednym z ważniejszych dylematów językoznawstwa, który dotyczy rangi źródeł badawczych. Wartość analiz lingwistycznych w dużym stopniu uwarunkowana jest ilością i jakością bazy materiałowej, na której prowadzi się badania. Podstawę materiałową badań stanowią szeroko pojęte teksty dawne i współczesne zarówno pisane, np. zabytków piśmiennictwa, dzieł literackich, prasy, słowników itp., jak i mówione oficjalne i nieoficjalne utrwalone dźwiękowo lub wizualnie w zależności od typu badań, np. teksty rozmów codziennych, programów radiowych i telewizyjnych, filmów itp.
Osiągnięcia elektroniki otworzyły nowe możliwości w zgłębianiu tajemnic języków naturalnych, warto zatem przedyskutować także sposoby tworzenia korpusów i wyszukiwarek oraz możliwości ich wykorzystania, zarówno tych, które obejmują współczesne języki, jak i ich przeszłość. Jednak nowe technologie nie spełniają wszystkich oczekiwań lingwistów. Dla niektórych badań przydatniejsze jest odsłuchiwanie nosicieli języka, ankietowanie, w studiach historycznojęzykowych szuka się nieraz dróg pośrednich. Nie są to oczywiście wszystkie „źródła” badań lingwistycznych. Tematyka LXXV Zjazdu PTJ daje szansę na zaprezentowanie problemów związanych z gromadzeniem bazy materiałowej i oceną jej przydatności, na pokazanie zalet i zagrożeń przy korzystaniu z niej, daje też okazję do pokazania własnych sposobów odsłaniania nieznanych faktów przy ułamkowych danych językowych.
Zależy nam na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania:

 Czy badania tekstu mogą się obyć bez odwoływania się do innych źródeł?
 Czy wykorzystywanie wyłącznie jednego źródła jako podstawy może przynieść miarodajne rezultaty?
 Czy i jak dopełniać/ weryfikować/ podważać rezultaty badań opartych na jednym źródle?
 Czy źródła mogą podlegać hierarchizacji?
 Jaką rolę w badaniach lingwistycznych odgrywają nowe technologie (np. słowniki elektroniczne, korpusy tekstów, programy komputerowe itp.)?

Interesować nas zatem będzie rodzaj/typ źródeł stanowiących podstawę materiałową badań i stopień ich wykorzystywania przez badaczy różnych języków. Sądzimy, że tak sproblematyzowana tematyka pozwoli nie tylko zgromadzić badaczy z różnych ośrodków naukowych i akademickich, specjalistów w zakresie językoznawczych badań diachronicznych i synchronicznych, zwolenników różnych typów źródeł, ale także zaowocuje ciekawymi spostrzeżeniami i wartościowymi rozstrzygnięciami.

Poza obradami plenarnymi oraz obradami w sekcjach planujemy także sesję plakatowo-multimedialną, w trakcie której będzie można zaprezentować badania indywidualne a także zespołowe, realizowane w różnych ośrodkach naukowych.

Zgłoszenia wystąpień wraz ze streszczeniami (przygotowanymi według załączonego wzoru) prosimy przesyłać do 15 lutego 2017 roku na adres mailowy: poltowjez@gmail.com

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów i prezentacji w ramach sesji plakatowej, których streszczenia zostaną skierowane do recenzji.

Do 30 kwietnia 2017 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXV Zjazdu PTJ. Jednocześnie informujemy, że językiem obrad jest język polski, ale teksty nadsyłane do druku w „Biuletynie PTJ” (czasopismo ma 13 punktów na liście B) mogą być również w językach obcych.

Pełna opłata konferencyjna dla osób nie będących członkami PTJ wynosi 300 zł, dla członków PTJ i doktorantów – 150 zł. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty.

Dalsze szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych: http://www.ptj.civ.pl, https://www.uni.lodz.pl oraz udostępnione na Facebooku:

https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze.

Zachęcamy językoznawców wszystkich filologii do zapisywania się do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Bycie członkiem PTJ daje możliwość zgłębiania wiedzy i wymiany spostrzeżeń z największymi w językoznawstwie specjalistami. Szczegółowych informacji o zgłaszaniu kandydatów na nowych członków PTJ prosimy szukać pod adresem http://ptj.civ.pl/pl/zgloszenia/ oraz w witrynie internetowej PTJ na Facebooku.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy pełnych pokoju Świąt i dobrego Nowego Roku.

Z wyrazami szacunku

Zarząd PTJ

About the Author: Michał Kuran