spisy lektur

Studia I stopnia — licencjackie


I. Nauka o języku

   Gramatyka opisowa języka polskiego

   Praktyczna stylistyka

   Leksykologia i leksykografia

   Kultura języka polskiego

   Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs

   Stylistyka historyczna

   Dialektologia

   Teorie językoznawcze

II. Poetyka i retoryka

    Teoria literatury

III. Historia literatury polskiej

   Średniowiecze, renesans, barok , (zagadnienia)

   Oświecenie, (zagadnienia)

   Romantyzm

   Pozytywizm

   Młoda Polska

   Dwudziestolecie oraz wojna i okupacja

   Literatura po 1945. roku

   Literatura najnowsza

   Podstawy analizy dzieła literackiego

   Warsztat literaturoznawczej analizy i interpretacji

IV. Literatura powszechna

V. Podstawy warsztatu filologa

VI. Komputer i internet w pracy polonisty

VII. Współczesne zjawiska kultury

VIII. Programy zawodowe:

   Edytorski

   Literatura stosowana

   Logopedia

   Nauczanie języka polskiego jako obcego

   Nauczycielski

   pragmalingwistyka 

Studia II stopnia — magisterskie


I. Nauka o języku

Język i kultura regionu

   Historia języka polskiego           zagadnienia egzaminacyjne

   Językoznawstwo ogólne

   Lingwistyka kulturowa

Metodologia badań językoznawczych

Semantyka i pragmatyka wartości

Nazwy własne – teoria i praktyka

Współczesne analizy dyskursu

 

II.  Literatura i kultura

Europejskość i swojskość literatury staropolskiej

   Sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury

   Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (romantyzm)

   Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (pozytywizm)

   Konteksty literatury przełomu XIX i XX wieku (modernizm)

   Konteksty literatury XX wieku

   Najnowsze zjawiska kulturowe

 

III. Nauka o literaturze

  Wybrane zagadnienia metodologii nauki o literaturze

   Rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność