Sylabusy (cykl 2013/2014 i 2014/2015)

Studia stacjonarne I stopnia — licencjackie


SYLABUSY

do przedmiotów objętych programem kształcenia

obowiązującym studentów rozpoczynających studia w 2013 r. 

oraz

do przedmiotów objętych programem kształcenia

obowiązującym studentów rozpoczynających studia w 2014 r.

 

I. Blok A

Dla I roku

Gramatyka opisowa języka polskiego (1)

Leksykologia z leksykografią

Historia literatury polskiej: średniowiecze, renesans, barok (1) 

Literatura najnowsza (1)

Poetyka i retoryka (1)

Podstawy analizy dzieła literackiego

Podstawy warsztatu filologa

Język łaciński z elementami kultury antycznej (1)

Gramatyka opisowa języka polskiego (2)

Gramatyka historyczna języka polskiego (1) 

Historia literatury polskiej: średniowiecze, renesans, barok (2)

Literatura najnowsza (2)

Poetyka i retoryka (2)

Komputer i internet w pracy polonisty

Język łaciński z elementami kultury antycznej (2)

 

Dla II roku

Gramatyka opisowa języka polskiego (3)

Gramatyka historyczna języka polskiego (2)

Dialektologia

Praktyczna stylistyka

Historia literatury polskiej: oświecenie

Historia literatury polskiej: romantyzm (1)

Teoria literatury

Gramatyka historyczna języka polskiego (3)

Historia literatury polskiej: romantyzm (2)

Historia literatury polskiej: pozytywizm

Literatura powszechna (1)

Warsztat literaturoznawczej analizy i interpretacji

Seminarium dyplomowe z literatury (dla cyklu 2014/2015)

Seminarium dyplomowe z językoznawstwa (dla cyklu 2014/2015)

 

Dla III roku

Kultura języka polskiego

Historia literatury polskiej: Młoda Polska

Literatura polska XX w.: dwudziestolecie oraz wojna i okupacja

Literatura powszechna (2)

Współczesne zjawiska kultury

Teorie językoznawcze

Stylistyka historyczna

Literatura polska XX w.: literatura po 1945 roku

Seminarium dyplomowe z literatury (dla cyklu 2013/2014)

Seminarium dyplomowe z językoznawstwa (dla cyklu 2013/2014)

 

II. Programy zawodowe:

Edytorski

Edytorstwo tekstów literackich

Typografia

Techniczne opracowanie tekstu

Korekta tekstu

Krytyka tekstu (do XVIII w.)

Komputerowy skład tekstu

Redakcja techniczna

Redakcja tekstów prasowych i internetowych

Krytyka tekstu (XIX w.)

Krytyka tekstu (XX w.)

Komputerowy skład tekstu - projektowanie i łamanie publikacji

Granice modernizacji języka w tekstach literackich: od doby staropolskiej do Młodej Polski

Redakcja publikacji dziecięcych

Redagowanie podręczników i publikacji naukowych

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego 

Psycholingwistyczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego

Język polski na tle wybranych języków europejskich z wyłączeniem języków słowiańskich

Język polski na tle wybranych języków słowiańskich

Warsztat lektora

Nauczanie sprawności językowych 

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (1)

Kultura, literatura i wiedza o Polsce w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (2)

System certyfikacji języka polskiego jako obcego

Język i kultura polska na świecie 

Ćwiczenia lektorskie

 

Nauczycielski

Psychologia wstęp

Pedagogika wstęp

Podstawy dydaktyki

Emisja głosu

Etyka zawodu nauczyciela

Psychopedagogika etapów edukacyjnych I

Dydaktyka przedmiotowa I (1) - kształcenie sprawności językowych

Technologie informatyczne w zawodzie nauczyciela

Praktyka śródroczna I (1) -szkoła podstawowa

Dydaktyka przedmiotowa I (2) - kształcenie literackie

Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty edukacji polonistycznej

Praktyka śródroczna I (2)

Praktyka ciągła I - szkoła podstawowa

Praktyka opiekukuńczo-wychowawcza

 

III. Blok B: Wykłady kursowe

Dla I roku

Najnowsza literatura polska - dzieła, zjawiska, konteksty

Wybrane zagadnienia literatury staropolskiej (1)

Wiedza o współczesnym języku polskim (1)

Współczesna leksyka

Wstęp do poetyki (1)

Wybrane zagadnienia literatury staropolskiej  (2)

Wstęp do poetyki  (2)

Wiedza o współczesnym języku polskim  (2)

Najdawniejszy misyjny język Słowian i jego kulturotwórcza rola

 

Dla II roku

Wiedza o współczesnym języku polskim (3)

Literatura i życie literackie polskiego oświecenia

Regionalne odmiany polszczyzny narodowej

Romantyzm polski — twórcy i dzieła

Gramatyka diachroniczna języka polskiego

Arcydzieła, uniwersalia i treści przebrzmiałe pozytywizmu

 

 

Dla III roku

Świat Młodej Polski w konfrontacji z dzisiejszym

Historia literatury polskiej 1918–1945

Historia literatury polskiej po 1945 roku

Kierunki rozwoju językoznawstwa w dziejach myśli
ludzkiej

 

Studia stacjonarne II stopnia — magisterskie


SYLABUSY

do przedmiotów objętych programem kształcenia

obowiązującym studentów rozpoczynających studia w 2013 r. 

oraz

do przedmiotów objętych programem kształcenia

obowiązującym studentów rozpoczynających studia w 2014 r.

 

I. Blok A

Dla I roku

I. Ścieżka literaturoznawcza

Europejskość i swojskość literatury średniowiecza, renesansu i  baroku

Sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury

Rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność

Wybrane zagadnienia z metodologii nauki o literaturze

Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (romantyzm)

Konteksty literatury przełomu XIX i XX wieku (pozytywizm)

Konteksty literatury przełomu XIX i XX wieku (Młoda Polska)

Konteksty literatury XX i XXI wieku

Najnowsza literatura światowa

Najnowsze zjawiska kulturowe

Seminarium magisterskie 

 

II.  Ścieżka językoznawcza

Język i kultura regionu

Językoznawstwo ogólne

Lingwistyka kulturowa

Historia języka polskiego

Metodologia badań językoznawczych

Semantyka i pragmatyka wartości

Nazwy własne — teoria i praktyka

Współczesne analizy dyskursu

Seminarium magisterskie
  

 

III. Programy zawodowe:

Edytorski

Edytorstwo tekstów literackich

Typografia

Techniczne opracowanie tekstu

Korekta tekstu

Krytyka tekstu (do XVIII w.)

Komputerowy skład tekstu

Redakcja techniczna

Redakcja tekstów prasowych i internetowych

Krytyka tekstu (XIX)

Krytyka tekstu (XX w.)

Komputerowy skład tekstu - projektowanie i łamanie publikacji

Granice modernizacji języka w tekstach literackich: od doby staropolskiej do Młodej Polski

Redakcja publikacji dziecięcych

Redagowanie podręczników i publikacji naukowych

 

 Grafika komputerowa

Podstawy grafiki komputerowej - projektowanie publikacji książkowej

Podstawy grafiki komputerowej - projektowanie okładki i stron tytułowych

Podstawy grafiki komputerowej - projektowanie czasopism

Podstawy grafiki komputerowej - projektowanie reklam i druków akcydensowych

Typografia (czcionki, glify, znaki)

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Psycholingwistyczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego

Język polski na tle wybranych języków europejskich (z wyłączeniem języków słowiańskich)

Język polski na tle wybranych języków słowiańskich

Warsztat lektora

Nauczanie sprawności językowych

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Kultura, literatura i wiedza o Polsce w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

System certyfikacji języka polskiego jako obcego

Język i kultura w świecie

Ćwiczenia lektorskie

 

Nauczycielski - kontynuacja

Dydaktyka przedmiotowa II (1) - kształcenie literackie i językowe

Praktyka śródroczna II (1) - gimnazjum

Psychopedagogika etapów edukacyjnych II

Dydaktyka przedmiotowa II (2) -kształcenie literackie i

kulturowe

Praktyka śródroczna II (2) - szkoła ponadgimnazjalna

Praktyka ciągła II - gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna

Dydaktyka przedmiotowa II (3) -konteksty edukacji polonistycznej

 

IV. WYKŁADY KURSOWE

Dla I roku

Problemy językoznawstwa ogólnego

Polski język narodowy na przestrzeni wieków