program studiów II st.

PROGRAM

STUDIÓW filologii polskiej DRUGIEGO stopnia

(STUDIA STACJONARNE)

obowiązuje studentów  rozpoczynających studia w roku 2012/2013

 

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra. Ich program składa się z przedmiotów obligatoryjnych, stanowiących podstawę uniwersyteckiej edukacji filologa–polonisty oraz z przedmiotów fakultatywnych, spośród których student wybiera te, które interesują go najbardziej. Dzięki temu student ma możliwość maksymalnie samodzielnego i zindywidualizowanego planowania i kształtowania przebiegu jego uniwersyteckiej edukacji

Rozpoczynając naukę, student wybiera seminarium magisterskie, na którym przez 2 lata będzie pisał pracę magisterską na wybrany temat. Kierownik seminarium służy również radą przy wyborze zajęć fakultatywnych i planowaniu studiów. Wykaz osób prowadzących w danym roku seminaria, wraz z charakterystyką ich tematyki, jest udostępniony w internecie. Student po dokonaniu wyboru odpowiadającego jego zainteresowaniom zapisuje się na seminarium bezpośrednio u osoby prowadzącej. Ma na to czas do 15 października. Z wyborem seminarium skorelowany jest wybór jednej z dwóch ścieżek edukacyjnych: literaturoznawczej lub językoznawczej. Decyzję co do wyboru ścieżki należy podjąć już w czasie pierwszego tygodnia zajęć.

Program składa się z trzech bloków: A – zajęcia obowiązkowe, B – zajęcia fakultatywne i D – programy zawodowe (blok D jest nieobowiązkowy).

Blok A (dający 97 punktów) składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi sztywna lista przedmiotów obowiązkowych, składających się na wybraną, jedną z dwóch, ścieżek: literaturoznawczą lub językoznawczą (64 punkty ECTS – European Credit Transfer System). Druga część bloku A – to wybrane samodzielnie przez studenta przedmioty ze ścieżki przeciwnej (tu obowiązkowe do zdobycia minimum 12 punktów). Programy bloku D zawierają sztywne listy przedmiotów oraz egzaminów. Praktycznego wypełnienia bloku B student dokonuje natomiast samodzielnie, wybierając proponowane w ramach tych bloków zajęcia.

Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest zaliczenie wszystkich zajęć i egzaminów przewidzianych w bloku A własnej ścieżki (jeśli został wybrany program zawodowy, to także w bloku D) dla danego semestru. Warunkiem zaliczenia roku I studiów jest zebranie 60 punktów kredytowych ECTS . Liczbę punktów przewidzianych dla pierwszego roku studiów w ramach bloku A, niższą niż 60, student uzupełnia zaliczeniem zajęć z bloków B lub D.

Zaliczenie całego programu studiów wymaga zebrania – przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego – minimum 120 punktów kredytowych. Liczba punktów zebranych w ciągu całych studiów nie powinna przekroczyć 150 (jeśli student wybrał drugi, płatny program zawodowy, to liczba punktów za ten program odpowiednio podwyższa ów limit). Za punkty uzyskane ponad limit, czyli za zajęcia poza siatką, należy wnieść opłatę.

Student otrzymuje punkty kredytowe po zaliczeniu zajęć, złożeniu egzaminu. Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Łódzkim każdy przedmiot musi być zaliczony na ocenę. Wysokość oceny nie ma związku z punktacją.

BLOK A DLA SPECJALNOŚCI LITERATUROZNAWCZEJ

BLOK A DLA SPECJALNOŚCI JĘZYKOZNAWCZEJ

BLOK B – przedmioty fakultatywne

Blok D – programy zawodowe