publikacje

Publikacje w jednostkach


Katedra Dialektologii Polskiej

Katedra Edytorstwa

Katedra Historii Języka Polskiego

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej

Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych

Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Nowości


2014

Wojciech Bogusławski, Saul, wstęp Liwia Purgał, oprac. Liwia Purgał i Barbara Wolska, red. naukowa Barbara Wolska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, t. 6.

Bartłomiej Cieśla, Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu – studium genologiczne i humorologiczne, Łódź 2014.

Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Adam Stanisław Naruszewicz, edycja tekstów Barbara Wolska, red. nauk. Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN, 2014.

Glottodydaktyka — media — komunikacja. Negocjowanie znaczeń, red. E. Pałuszyńska, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, M. Wojenka-Karasek, Łódź 2014.

Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony. Mistrz. Przyjaciel; t. 2: Bibliografia osobowa, red. Maria Wichowa, Łódź 2014.

Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, Łódź 2014.

Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), red. K. Burska,  B. Cieśla, Łódź 2014.

Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź 2014.

Arkadiusz Morawiec, Polityczne, prywatne, metafizyczne. Szkice o literaturze polskiej ostatnich dziesięcioleci, Toruń, Adam Marszałek, 2014, ss. 301.

Anita Pawłowska, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX w. Analiza socjolingwistyczna, Łódź 2014, ss. 234.

Dorota Samborska-Kukuć, Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki Platerówny (1821–1897), Białystok, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.

Juliusz Słowacki, Beniowski. Poemat z roku 1841 i dalsze pieśni. Nowe wydanie krytyczne, opracowali J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Poznań 2014.

str 1 Beniowski 1

Słowo we współczesnych dyskursach, red. K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2014.

Stanisław Przybyszewski „Gody życia. Dramat współczesny w IV aktach”, oprac. i wstęp Karolina Goławska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Bożenie Ostromęckiej-Frączak, red. E. Pałuszyńska, B. Grochala, Łask 2014.

Monika Urbańska, Anna Mostowska, Powieści, listy, wstęp i oprac. Monika Urbańska, Łódź 2014.

Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, red. i słowo wstępne Michał Kuran, Łódź 2014.

2013

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, z. 3: Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci, red. M. Kuran i M. Kuran przy współudziale K. Kaczor-Scheitler i D. Szymczaka.

Jacek Brzozowski, Parerga edytorskie. (Z prac nad tekstami Juliusza Słowackiego), Łódź 2013.

Jacek Brzozowski, 11 szkiców o czytaniu wierszy, Łódź 2013.

Danuta Kowalska, Sztuka słowa Mikołaja reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego, Łódź 2013, ss. 458.

Magdalena Pietrzak, Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego, Łódź 2013, ss. 348.

Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. Magdalena Kuran, K. Kaczor-Scheitler, Michał Kuran przy współudziale D. Szymczaka, Łódź 2013.

Juliusz Słowacki, Wiersze, oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Wrocław 2013 BN I 319, ss. 137+626.

Jerzy Wiśniewski, Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 roku, Łódź, Wydawnictwo UŁ, 2013, ss. 220.

2012

Michał Kuran, Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z początku XVII wieku, Łódź 2012, Wydawnictwo UŁ, ss. 664.

Anna Lenartowicz, Księga Syracha w przekładzie Piotra Poznańczyka. Transkrypcja, studium monograficzne języka, Łódź 2012.

Edyta Pałuszyńska, Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 359.

Przygody romantycznego „ja”. Idee — strategie twórcze — rezonanse, red. naukowa M. Berkan-Jabłońska, B. Stelmaszczyk, Poznań 2012.

Dorota Samborska-Kukuć, Jak rekonstruować  biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji), Łódź 2012.

Juliusz Słowacki, [Dziennik z lat 1847–1849]. Podobizna autografu, transliteracja, transkrypcja, komentarz edytorski, objaśnienia. Transliteracja, transkrypcja, nota edytorska, komentarz edytorski, objaśnienia J. Brzozowski i K. Szumska. Wstęp J. Brzozowski, Wrocław 2012.

Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. J. Brzozowskiego, M. Skrzypczyka i M. Stanisza, Warszawa 2012.

Elżbieta Umińska-Tytoń, Danuta Bieńkowska, Nazewnictwo miejskie Łodzi, Łódź 2012, ss. 264.

Wiersze na popis, wybór prac wykonanych przez studentów w ramach specjalizacji Literatura Stosowana w roku akademickim 2011/2012, wybór tekstów i redakcja tomu Wiesław Pusz, Katedra Literatury i Tradycji Oświecenia Wydziału Filologicznego UŁ, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 65.

Marzena Woźniak-Łabieniec, Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

 2011

Bajka na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, opracowanie tekstów B. Wolska, A. Petlak, A. Mateusiak, tom V z serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego”, redakcja naukowa Prof. dr hab. Barbara Wolska, dr M. Urbańska, Wyd. Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011.

Katarzyna Badowska, „Godzina cudu”. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Łódź 2011.

Tomasz Cieślak,Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna, Łódź 2011, Wydawnictwo UŁ, 335 s.

Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, wybór, wstęp i opracowanie M. Pawlata, Wyd. Pictor, Łódź 2011.

Marzena Karwowska, Symbole Apokalipsy. Studia z antropologii wyobraźni, Warszawa 2011, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Naród. Religia. Język. Materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r. red. A. Gajda, Łódź 2011.

Elwira Olejniczak, Obraz Łodzi w tekstach reportaży z tygodnika „Odgłosy” (1958-1992), Łódź 2011.

Proza staropolska, red. K. Płachciska i M. Bauer, Łódź 2011, Wydawnictwo UŁ, Analecta Literackie i Językowe t. 2.

Dorota Samborska-Kukuć, „Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności, Łódź 2011, Primum Verbum.

Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających, Katarzyna Turkowska, współredakcja: J. Hollak, T. Jagodziński, PZG, Łódź 2011.

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura — spójność — funkcjonalność, Łódź 2010.

Agnieszka Śniegucka, Wśród oświeconych. Studia i eseje o literaturze wieku rozumu, Warszawa 2011.

Elżbieta Umińska-Tytoń, Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Łódź 2011.

Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Antologia, wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2011, Wyd. IBL PAN, ss. 320.

Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, redakcja M. Szymor-Rólczak, przy współudziale M. Poradeckiego, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011.

Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, redakcja M. Poradecki, przy współudziale M. Szymor-Rólczak, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011.