Sylabusy (cykl 2015/2016)

Studia stacjonarne I stopnia — licencjackie


SYLABUSY

do przedmiotów objętych programem kształcenia

obowiązującym studentów rozpoczynających studia w r. 2015

 

I. Blok A

Semestr I

Gramatyka opisowa języka polskiego (1)

Leksykologia z leksykografią

Historia literatury polskiej: średniowiecze, renesans, barok (1)

Literatura najnowsza (1)

Poetyka i retoryka (1)

Podstawy analizy dzieła literackiego

Podstawy warsztatu filologa

Język łaciński z elementami kultury antycznej (1)

 

Semestr II

Gramatyka opisowa języka polskiego (2)

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs (1)

Historia literatury polskiej: średniowiecze, renesans, barok (2)

Literatura najnowsza (2)

Poetyka i retoryka (2)

Komputer i internet w pracy polonisty

Język łaciński z elementami kultury antycznej (2)

 

Semestr III

Gramatyka opisowa języka polskiego (3)

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs(2)

Dialektologia

Praktyczna stylistyka

Historia literatury polskiej: oświecenie

Historia literatury polskiej: romantyzm (1)

Teoria literatury

 

Semestr IV

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs(3)

Historia literatury polskiej: romantyzm (2)

Historia literatury polskiej: pozytywizm

Literatura powszechna (1)

Warsztat literaturoznawczej analizy i interpretacji

 

Semestr V

Kultura języka polskiego

Historia literatury polskiej: Młoda Polska

Literatura polska XX w.: dwudziestolecie oraz wojna i okupacja

Literatura powszechna (2)

Współczesne zjawiska kultury

 

Semestr VI

Teorie językoznawcze

Stylistyka historyczna

Literatura polska XX w.: literatura po 1945 roku

Seminarium dyplomowe z literatury

Seminarium dyplomowe z językoznawstwa

 

II. Specjalizacje:

Nauczycielska

(dla etapu edukacyjnego obejmującego klasy 4-6 szkoły podstawowej)

Psychologia wstęp

Pedagogika wstęp

Podstawy dydaktyki

Emisja głosu

Etyka zawodu nauczyciela

Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela

Psychopedagogika etapów edukacyjnych I (1/2)

Dydaktyka przedmiotu I (1)

Praktyka śródroczna I (1)

Dydaktyka przedmiotu I (2)

Dydaktyka przedmiotu I (3)

Praktyka śródroczna I (2)

Praktyka pedagogiczna I

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

 

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

Edytorstwo tekstów literackich - teoria

Typografia

Techniczne opracowanie tekstu

Korekta tekstu

Krytyka tekstu (XVIII w.)

Edytorstwo tekstów literackich - praktyka

Komputerowy skład tekstu

Redakcja techniczna

Redakcja tekstów prasowych i internetowych

Krytyka tekstu (teksty staropolskie)

Granice modernizacji języka w tekstach literackich: od doby staropolskiej do Młodej Polski

Komputerowy skład tekstu - projektowanie i łamanie publikacji

Krytyka tekstu (XIX i XX w.)

Redakcja publikacji dziecięcych

Redagowanie podręczników i publikacji naukowych

Praktyki zawodowe

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego

Psychologiczne podstawy nauczania jpjo

Wprowadzenie do glottodydaktyki i planowanie dydaktyczne

Warsztat lektora

Nauczanie sprawności językowych

Metodyka nauczania jpjo 1

Kultura, literatura i wiedza o Polsce w nauczaniu jpjo

Lingwistyczne podstawy nauczania jpjo

Metodyka nauczania jpjo 2

Testowanie i certyfikacja jpjo

Język polski na tle języków świata

Praktyki zawodowe

 

Komunikowanie publiczne

Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny

Podstawy komunikacji społecznej

Kultura językowych i niejęzykowych zachowań w sferze publicznej

Kreatywność językowa

Język i tekst w środkach masowego przekazu

Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)

Sztuka negocjowania

Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego

Redagowanie tekstów wystąpień publicznych

Kształtowanie relacji społecznych (public relations)

Praktyki zawodowe

 

Literatura stosowana

Literatura stosowana w świecie wartości

Szkoła pisania (formy okolicznościowe)

Literatura i stereotypy

Warsztaty oratorskie

Szkoła pisania (formy użytkowo-dziennikarskie)

Sztuka dialogu

Formy literatury stosowanej (1) - liryka stosowana: pieśń i piosenka

Szkoła eseju

Formy literatury stosowanej (2) - literatura dokumentu osobistego

Antropologia zabawy (gry i zabawy literackie)

Praktyki zawodowe

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia — magisterskie


SYLABUSY

do przedmiotów objętych programem kształcenia

obowiązującym studentów rozpoczynających studia w r. 2015

 

I. Blok A

I. Ścieżka językoznawcza

Semestr I

Metodologia badań językoznawczych

Językoznawstwo ogólne

Współczesne analizy dyskursu

Konteksty literatury epok dawnych

 

Semestr II

Historia języka polskiego

Nazwy własne — teoria i praktyka

Semantyka i pragmatyka wartości

Lingwistyka kulturowa

Konteksty literatury XIX w. i przełomu XIX i XX w.

 

Semestr III

Język i kultura regionu

Konteksty literatury XX i XXI w.

Najnowsza literatura światowa

Najnowsze zjawiska kulturowe

 

Semestr IV

Seminarium magisterskie

 

II. Ścieżka literaturoznawcza

Semestr I

Europejskość i swojskość literatury średniowiecza, renesansu i baroku

Sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury

Rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność

Najnowsze zjawiska kulturowe

Język i kultura regionu

 

Semestr II

Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (romantyzm)

Konteksty literatury przełomu XIX i XX wieku (pozytywizm)

Najnowsza literatura światowa

Wybrane zagadnienia z metodologii nauki o literaturze

Lingwistyka kulturowa

Historia języka polskiego

 

Semestr III

Konteksty literatury przełomu XIX i XX wieku (Młoda Polska) 

Konteksty literatury XX i XXI wieku

Pragmalingwistyka

 

Semestr IV

Seminarium magisterskie 

 

III. Specjalizacje:

 

Nauczycielska

(dla etapów edukacyjnych obejmujących gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) - kontynuacja

Dydaktyka przedmiotu II (1)

Praktyka śródroczna II (1)

Psychopedagogika etapów edukacyjnych II

Dydaktyka przedmiotu II (2)

Praktyka śródroczna II (2)

Praktyka pedagogiczna II

Dydaktyka przedmiotu II (3)

 

Podstawy grafiki komputerowej

(kontynuacja specjalizacji edytorskiej)

Podstawy grafiki komputerowej - projektowanie publikacji książkowej

Podstawy grafiki komputerowej - projektowanie okładki

i stron tytułowych

Podstawy grafiki komputerowej - projektowanie czasopism

Podstawy grafiki komputerowej - projektowanie reklam

i druków akcydensowych

Typografia (czcionki, glify, znaki)

Warsztaty wydawnicze

 

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

Edytorstwo tekstów literackich - teoria

Typografia

Techniczne opracowanie tekstu

Korekta tekstu

Krytyka tekstu (XVIII w.)

Edytorstwo tekstów literackich - praktyka

Komputerowy skład tekstu

Redakcja techniczna

Redakcja tekstów prasowych i internetowych

Krytyka tekstu (teksty staropolskie)

Granice modernizacji języka w tekstach literackich: od doby staropolskiej do Młodej Polski

Komputerowy skład tekstu - projektowanie i łamanie publikacji

Krytyka tekstu (XIX i XX w.)

Redakcja publikacji dziecięcych

Redagowanie podręczników i publikacji naukowych

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego

Psychologiczne podstawy nauczania jpjo

Wprowadzenie do glottodydaktyki i planowanie dydaktyczne

Warsztat lektora

Nauczanie sprawności językowych

Metodyka nauczania jpjo 1

Kultura, literatura i wiedza o Polsce w nauczaniu jpjo

Lingwistyczne podstawy nauczania jpjo

Metodyka nauczania jpjo 2

Testowanie i certyfikacja jpjo

Język polski na tle języków świata

 

Komunikowanie publiczne

Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny

Podstawy komunikacji społecznej

Kultura językowych i niejęzykowych zachowań w sferze publicznej

Kreatywność językowa

Język i tekst w środkach masowego przekazu

Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)

Sztuka negocjowania

Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego

Redagowanie tekstów wystąpień publicznych

Kształtowanie relacji społecznych (public relations)

 

Literatura stosowana

Literatura stosowana w świecie wartości

Szkoła pisania (formy okolicznościowe)

Literatura i stereotypy

Warsztaty oratorskie

Szkoła pisania (formy użytkowe i dziennikarskie)

Szkoła dialogu

Formy literatury stosowanej (1) - liryka stosowana: pieśń i piosenka

Szkoła eseju

Formy literatury stosowanej (2) - literatura dokumentu osobistego

Antropologia zabawy (gry i zabawy literackie)