koordynatorzy przedmiotów

Koordynatorzy przedmiotów w roku akademickim 2016/2017 — filologia polska

 

studia licencjackie

opiekun I roku: dr Elwira Olejniczak

opiekun II roku: dr Małgorzata Mieszek

opiekun III roku: dr Magdalena Kuranowa

 

gramatyka opisowa języka polskiego 1/2 - dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

gramatyka opisowa języka polskiego 3 — dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra

kultura języka polskiego — dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra

leksykologia z leksykografią — dr hab. Edyta Pałuszyńska

praktyczna stylistyka — dr hab. Edyta Pałuszyńska

gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs-u — dr hab. Danuta Kowalska

stylistyka historyczna — dr hab. Danuta Kowalska

dialektologia — dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

teorie językoznawcze — dr hab. Magdalena Pietrzak

 

podstawy analizy dzieła literackiego — dr hab. Maria Berkan-Jabłońska

podstawy warsztatu filologa — dr Małgorzata Mieszek

historia literatury  polskiej — średniowiecze, renesans i barok  - dr hab. Michał Kuran

historia literatury  polskiej: oświecenie — dr hab. Agnieszka Kobrzycka

historia literatury  polskiej:  romantyzm — prof. dr hab. Jacek Brzozowski

historia literatury  polskiej: pozytywizm i Młoda Polska — prof. dr hab. Bogdan Mazan

literatura polska XX w. — dr hab. prof. UŁ Tomasz Bocheński

literatura najnowsza — dr Magdalena Lachman

literatura powszechna — dr L. Ignaczak

warsztaty literaturoznawczej analizy i interpretacji — dr hab. Maria Berkan-Jabłońska

teoria literatury — dr Irena Hübner

współczesne zjawiska kultury — dr hab. Jerzy Wiśniewski

 

komputer i internet w pracy polonisty — dr hab. Michał Kuran

poetyka i retoryka — dr hab. prof. UŁ Arkadiusz Morawiec

język łaciński z elementami kultury antycznej — dr Anna Lenartowicz-Zagrodna

 

studia magisterskie:

opiekun I roku: dr Katarzyna Badowska

opiekun II roku: dr Monika Urbańska

 

język i kultura regionu —  dr hab. Katarzyna Sicińska

historia języka polskiego — dr hab. prof. Ewa Woźniak

językoznawstwo ogólne — dr hab. prof. Ewa Woźniak

współczesne analizy dyskursu — dr hab prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

nazwy własne — teoria i praktyka — dr hab. Rafał Zarębski

semantyka i pragmatyka wartości — dr hab. Beata Burska-Ratajczyk

lingwistyka kulturowa — dr Michalina Biernacka

 

konteksty epok dawnych - dr hab. Michał Kuran

europejskość i swojskość literatury staropolskiej — dr hab. Michał Kuran

sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury — dr Lidia Ignaczak

dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (romantyzm) — dr hab. Maria Berkan-Jabłońska

konteksty literatury przełomu XIX i XX w. (pozytywizm) — dr Katarzyna Badowska

konteksty literatury przełomu XIX i XX w. (Młoda Polska) — dr Katarzyna Badowska

konteksty literatury XX i XXI w. — dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

wybrane zagadnienia z metodologii nauki o literaturze — dr hab. prof. UŁ Arakadiusz Morawiec

najnowsze zjawiska kulturowe — dr hab. prof. UŁ Tomasz Cieślak

najnowsza literatura światowa — dr hab. prof. UŁ Krystyna Pietrych

metodologia badań językoznawczych — dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak

rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność — dr hab. prof. UŁ Arkadiusz Morawiec

 

programy zawodowe:

 nauczycielski

podstawy dydaktyki — dr Dominika Dworakowska

dydaktyka przedmiotowa — kształcenie sprawności językowych — dr Beata Gala-Milczarek

dydaktyka przedmiotowa - kształcenie literackie — dr Beata Gala-Milczarek

praktyka śródroczna - szkoła popodstawowa — dr hab. Jolanta Fiszbak

dydaktyka przedmiotowa - konteksty edukacji polonistycznej I — dr hab. Adam Mazurkiewicz

emisja głosu — dr hab. Jolanta Fiszbak

praktyka ciągła - szkoła podstawowa — dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza

praktyka opiekuńczo-wychowawcza — dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza

dydaktyka przedmiotowa - kształcenie literackie i językowe — dr Małgorzata Gajak-Toczek

dydaktyka przedmiotowa - kształcenie literackie i kulturowe — dr Małgorzata Gajak-Toczek

dydaktyka przedmiotowa - konteksty edukacji polonistycznej II — dr hab. Adam Mazurkiewicz

praktyka śródroczna - gimnazjum — dr hab. Jolanta Fiszbak

praktyka śródroczna - szkoła ponadgimnazjalna — dr hab. Jolanta Fiszbak

praktyka ciągła - gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna — dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza

technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela — dr hab. Michał Kuran

 

 edytorski

edytorstwo tekstów literackich St. I i II st. — prof. dr hab. Barbara Wolska

Krytyka tekstu (do XVIII w.) St. I i II st. — dr Anna Petlak

Krytyka tekstu (XIX w.) St. I i II st. — dr Monika Urbańska

Krytyka tekstu (XX w.) St. I i II st. — dr Monika Urbańska

Techniczne opracowanie tekstu St. I i II st. — dr Anna Petlak

Komputerowy skład tekstu St. I i II st. — dr Mateusz Poradecki

Komputerowy skład tekstu — projektowanie i łamanie publikacji St. I i II st. — dr Mateusz Poradecki

Typografia St. I i II st. — dr Marta Szymor-Rólczak

Korekta tekstu St. I i II st. — dr Monika Urbańska

Redakcja techniczna St. I i II st. — dr Marta Szymor-Rólczak

Redakcja publikacji dziecięcych St. I i II st. — dr Karolina Goławska

Redakcja tekstów prasowych i internetowych St. I i II st. — mgr Małgorzata Pawlata

Redagowanie podręczników i publikacji naukowych St. I i II st. — mgr Małgorzata Pawlata

Granice modernizacji języka w tekstach literackich: od doby staropolskiej do Młodej Polski St. I i II st. – dr hab. Rafał Zarębski

Redakcja i opracowanie techniczne tekstów naukowych, oferta KE dla bloku „B” — dr Karolina Goławska

Podstawy grafiki komputerowej – warsztaty dla logopedy, oferta KE dla bloku „B” — dr Mateusz Poradecki

 

podstawy grafiki komputerowej (program przeznaczony dla studentów na studiach II stopnia)

podstawy grafiki komputerowej – projektowanie publikacji książkowej — dr Mateusz Poradecki

podstawy grafiki komputerowej – projektowanie okładki i stron tytułowych — dr Mateusz Poradecki

podstawy grafiki komputerowej – projektowanie czasopism — dr Mateusz Poradecki

podstawy grafiki komputerowej – projektowanie reklam i druków akcydensowych — dr Marta Szymor-Rólczak

typografia (czcionki, glify, znaki) St. II st. — dr Marta Szymor-Rólczak

praktyka wydawnicza — dr Mateusz Poradecki

 

nauczanie języka polskiego jako obcego

nauczanie sprawności językowych — dr Michalina Biernacka

metodyka nauczania jpjo 1 — dr hab. prof. Grażyna Zarzycka

kultura, literatura i wiedza o Polsce w nauczaniu jpjo — dr Grzegorz Rudziński

metodyka nauczania jpjo 2 — dr Michalina Biernacka

system certyfikacyjny jpjo - dr Iwona Dembowska-Wosik

język i kultura w świecie - mgr Magdalena Wojenka-Karasek

ćwiczenia lektorskie - dr Grzegorz Rudziński

praktyki zawodowe - dr Grzegorz Rudziński

psychologiczne podstawy nauczania jpjo - dr Beata Grochala

wprowadzenie do glottodydaktyki i planowanie dydaktyczne - dr hab. prof. Grażyna Zarzycka

warsztat lektora - dr Michalina Biernacka

 

Komunikowanie publiczne

Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny — dr hab. B. Burska-Ratajczyk

Podstawy komunikacji społecznej — dr hab. B. Burska-Ratajczyk

Kultura językowych i pozajęzykowych zachowań w sferze publicznej — dr I. Różycka

Kreatywność językowa — dr B. Cieśla

Język i tekst w środkach masowego przekazu — dr B. Cieśla

Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci) — dr I. Różycka

Sztuka negocjowania — dr B. Cieśla

Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego — dr K. Jachimowska

Redagowanie tekstów wystąpień publicznych — dr B. Cieśla

Kształtowanie relacji społecznych (public relations) — dr I. Różycka

Współczesne analizy dyskursu — dr B. Burska-Ratajczyk

 

 

 ZADANIA KOORDYNATORÓW PRZEDMIOTÓW

  1. Sporządzenie opisu przedmiotu i listy lektur.
  2. Określenie zakresu egzaminu z przedmiotu, wyznaczenie egzaminatorów.
  3. Akceptacja obsady zajęć, zwłaszcza jeśli prowadzone są przez pracowników z innej jednostki.
  4. Przeprowadzanie hospitacji zajęć.
  5. Rozstrzyganie kwestii spornych związanych z przedmiotem.
  6. Ustalanie oceny końcowej (szczególnie w przypadku, gdy składa się ona z kilku elementów).

 

Z ZASAD DOBORU KOORDYNATORÓW

  1. Koordynatorem nie może być osoba przebywająca na urlopie.
  2. Jeśli wszystkie grupy danego przedmiotu prowadzi ta sama osoba, ona też musi być koordynatorem.
  3. Jeśli istnieje tylko jedna grupa danego przedmiotu, automatycznie osoba prowadząca jest koordynatorem.
  4. Jeśli przedmiot prowadzony jest w kilku grupach przez różne osoby, koordynatora wyznacza kierownik jednostki.