Rehabilitacja zaburzeń głosu


TEMATYKA

Rehabilitacja głosu to praca nad poprawną emisją głosu, mająca na celu zwiększenie komfortu mówienia i obejmująca diagnostykę i terapię zaburzeń. Rehabilitacja zaburzeń głosu dotyczy głównie chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego, z dysfonią czynnościową (chrypką), z chorobami organicznymi krtani (guzki głosowe, niedowłady, przerosty i porażenia fałdów głosowych), po mikrochirurgii krtani oraz po całkowitym usunięciu krtani (nauka mówienia przełykowego), z uwarunkowanymi hormonalnie mutacjami, z zaburzeniami artykulacji spowodowanej zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy ustnej i gardła.

Ponieważ studia podyplomowe z logopedii tylko w minimalnym stopniu wyposażają słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę z pacjentem z zaburzeniami głosu, odczuwany jest niedobór tego typu specjalistów i to zarówno w regionie łódzkim, jak i w całym kraju


PROGRAM

Program studiów zakłada odbycie przez słuchacza 170 (na 280 ogólnie) godzin zajęć typowo praktycznych o charakterze warsztatowym (130 godz. warsztatów + 40 godzin praktyk).

Absolwent podyplomowych studiów Rehabilitacja zaburzeń głosu ma uprawnienia do pracy z pacjentami z zaburzeniami głosu i może posługiwać się tytułem: specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu.


CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (jeden rok).


LICZBA MIEJSC

 • minimalnie 15 osób
 • maksymalnie 36 osób

KOSZTY UCZESTNICTWA

3.900 zł za rok (rata semestralna: 1950 zł)


WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która:

1. Uzyskała tytuł licencjata logopedii lub magistra logopedii.

2. Posiada tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyła w ramach:

 • podyplomowych studiów logopedycznych (4-semestralnych; min. 600 godzin);
 • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich  (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

3. Ma ukończone studia medyczne i ma specjalizację z audiologii lub foniatrii;

4. Ma ukończone studia licencjackie lub magisterskie z fizjoterapii;

5. Ma ukończone studia teatralne lub studia muzyczne.

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.


ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w Sekretariacie (ul. Pomorska 171/173, pok. 3.92). Termin przyjmowania dokumentów jest ogłaszany na stronie internetowej: www.dialektologia.uni.lodz.pl oraz www.uni.lodz.pl.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm
 • odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych z rehabilitacji głosu
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej)

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje:

 • konkurs dyplomów/świadectw
 • kolejność zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pok. 3.92 (III piętro)
tel. 42 635-67-57

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00


Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub mailowo w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o terminie spotkania organizacyjnego.

Osoby, które nie zostały przyjęte, również otrzymają informację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów; są przy tym informowane, które miejsce zajmują na liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostanie zarejestrowanych 12 osób, z której, w przypadku ewentualnej rezygnacji z listy przyjętych,  będą dokonywane uzupełnienia.

Osoby z listy rezerwowej, które zostaną przyjęte na studia zostaną o tym poinformowane mailowo lub listownie.

Najważniejsze informacje dla kandydatów na studia i dla słuchaczy są zamieszczane na stronie internetowej: www.dialektologia.uni.lodz.pl

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty


OPŁATA REKRUTACYJNA

Brak


KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza


OSOBA KONTAKTOWA

mgr Małgorzata Kokot 

tel. 42 635-67-57


„Polonista w biznesie” (blok B) – zmiana terminu zajęć! Zapisy wciąż trwają!

Informujemy, że mgr Wojciech Kurzyk zmienił termin zajęć „Polonista w biznesie” (blok B). Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godz. 15.15 – 18.30 (sala 2.44) począwszy od 4 marca br. Zapisy na zajęcia w systemie USOS lub bezpośrednio u wykładowcy. Serdecznie polecamy!

Opis przedmiotu:

mgr Wojciech Kurzyk – Polonista w biznesie

 ćwiczenia konwersatoryjne || 30 godz.

Biznes zmienia się dynamicznie, szczególnie w dzisiejszym otoczeniu, a poloniści – jakkolwiek przygotowani językowo – często nie mają żadnych innych umiejętności profesjonalnych, a w dodatku nie orientują się w możliwościach pracy po swoich studiach, które – w ich mniemaniu – sprowadzają się tylko do bycia nauczycielem lub copywritterem. Podczas zajęć przejdziemy przez podstawowe umiejętności profesjonalne 1.0, porozmawiamy o tym, jak zacząć i jak uprawiać networking, jakie są możliwości pracy na samozatrudnieniu, jak i na etacie, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu swojego rozwoju biznesowego, a także omówimy działania, które możemy podjąć już mając zatrudnienie. W czasie jednych zajęć pojawi się Gość – osoba, która ukończyła studia polonistyczne, a rozwija swoją karierę w twardym biznesie międzynarodowej korporacji. Zajęcia są prowadzone w modelu warsztatowym.

Zajęcia są realizowane w formie 10 spotkań, w poniedziałek w godz. 15.15-18.30

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.

Poniedziałek  15.15-18.30  s. 2.44

Neurologopedia


TEMATYKA

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy


PROGRAM

Studia podyplomowe z neurologopedii znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Ponieważ neurologopedia jest specjalnością interdyscyplinarną, program kształcenia obejmuje pięć modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z trzech obszarów kształcenia.

Moduł I: komunikacja językowa i jej aspekty neuro- i psychologiczne

 • Neurolingwistyczny i psycholingwistyczny kontekst zaburzeń mowy;
 • Neuropsychologia.

Moduł II: blok przedmiotów medycznych

 • Elementy neurologii dziecięcej i neurologii dorosłych;
 • Elementy psychiatrii dziecięcej i psychiatrii dorosłych.

Moduł III: terapia zaburzeń komunikacji dzieci

 • Wczesna interwencja logopedyczna;
 • Diagnoza neurologopedyczna od okresu prenatalnego do 12  m-ca życia;
 • Opóźniony rozwój mowy;
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera;
 • Dyzartria dziecięca;
 • Afazja dziecięca;
 • Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi;
 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia  u dzieci.

Moduł IV:  terapia zaburzeń komunikacji dorosłych

 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia
  u dorosłych;
 • Afazja;
 • Dyzartria;
 • Dysfagia;
 • Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera i w innych chorobach otępiennych;
 • Oligofazja i schizofazja.

Moduł V:  organizacja pracy neurologopedy

 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji;
 • Elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii neurologicznej;
 • Seminarium.

PRAKTYKI

W semestrze I słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym (fundacje, poradnie dla dzieci z wadami rozwojowymi, pracownie logopedyczne, szkoły dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi).

W semestrze II słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię osób dorosłych (poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne, zakłady opieki leczniczej).

Słuchacze odbywają praktyki tylko w placówkach wskazanych przez UŁ. 


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Uwaga! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. 


CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (jeden rok).

Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w sobotę i niedzielę).

Praktyki logopedyczne odbywać się będą w piątki lub poniedziałki (do wyboru) w tygodniach zjazdowych, od godzin rannych lub południowych, we wskazanych placówkach. 


LICZBA MIEJSC

30-36 


KOSZTY UCZESTNICTWA

Przewidywana należność za cały rok studiów będzie wynosić 4700 zł

(rata semestralna: 2350 zł)


WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która:

1)    uzyskała tytuł magistra logopedii lub
2)    posiada tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyła w ramach:

– podyplomowych studiów logopedycznych;
– w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów
– specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.


ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów zawierający:

 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm
 • odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich z logopedii albo odpisy lub oryginały dyplomu ukończenia studiów magisterskich i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z logopedii albo odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich i dyplomu ukończenia studiów licencjackich z logopedii
 • kwestionariusz osobowy – POBIERZ

Dokumenty dodatkowe:

 • CV (z ewentualnym uwzględnieniem informacji o pracy w zawodzie logopedy, ukończonych kursach specjalistycznych, kursach doskonalących, studiach podyplomowych mających związek z logopedią, o działalności w organizacjach logopedycznych itp.)

 O przyjęciu kandydatów na studia decyduje:

 • konkurs dyplomów/świadectw
 • kolejność zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pok. 3.92 (III piętro)
tel. 42 635-67-57

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00


Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub mailowo w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów. Wraz   z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o terminie spotkania organizacyjnego.

Osoby, które nie zostały przyjęte, również otrzymają informację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów; są przy tym informowane, które miejsce zajmują na liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostanie zarejestrowanych 12 osób, z której, w przypadku ewentualnej rezygnacji z listy przyjętych,  będą dokonywane uzupełnienia.

Osoby z listy rezerwowej, które zostaną przyjęte na studia zostaną o tym poinformowane mailowo lub listownie.


OPŁATA REKRUTACYJNA

Brak


KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza


OSOBA KONTAKTOWA

mgr Małgorzata Kokot 

tel. 42 635-67-57


Logopedia medialna z logopedią ogólną

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.


 Program

 • Językoznawcze podstawy logopedii — Kształtowanie się mowy dziecka; Fonetyka i fonologia języka polskiego; Nauka o języku: morfologia, składnia, semantyka;
 • Medyczne podstawy logopedii — Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka; Podstawy ortodoncji; Elementy psychiatrii; Podstawy audiologii; Podstawy foniatrii;
 • Psychopedagogiczne podstawy logopedii — Podstawy psychologii rozwojowej; Neuropsychologia; Elementy pedagogiki specjalnej; Psychoterapia;
 • Teoria i praktyka logopedyczna — Wprowadzenie do logopedii; Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dyslalia); Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (jąkanie); Oligofrenologopedia; Surdologopedia; Neurologopedia; Glottologopedia; Tyflologopedia; Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; Alternatywne sposoby porozumiewania się; Dydaktyka postępowania logopedycznego; Praktyki logopedyczne (120 godzin)
 • Logopedia medialna — Estetyka i ekspresja żywego słowa; Emisja głosu; Stylistyka gatunków tekstów wygłaszanych publicznie; Kreowanie własnego wizerunku; Technika mówienia, Kształcenie dykcji, Warsztaty artystyczne.

Kandydaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, szczególnie osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


 Czas trwania

Studia trwają 4 semestry (2 lata), obejmują 630 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk.

Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: październik br.

Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w piątek, sobotę i niedzielę).

Zajęcia praktyczne przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i w placówkach kultury. Praktyki logopedyczne, zaplanowane w III i IV semestrze, odbywają się w piątki i soboty od godzin rannych we wskazanych placówkach.


Dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich;
 • dokument poświadczający przygotowanie pedagogiczne kandydata (jeśli takie posiada);
 • CV;
 • jedno zdjęcie o wym. 3,5×4,5 cm;
 • kwestionariusz osobowy – POBIERZ;
 • wynik badania audiometrycznego słuchu[1].

Miejsce składania dokumentów

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pok. 3.92 (III piętro)
tel. 42 635-67-57

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00


Liczba miejsc

30


Opłata rekrutacyjna

Brak


Koszty uczestnictwa

Przewidywana należność za pierwszy rok studiów będzie wynosić 3600 zł

(rata semestralna: 1800 zł).


Kierownik studiów

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros


Osoba kontaktowa

mgr Małgorzata Kokot

tel. 42 635-67-57


Inne informacje

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualne wirtualne rachunki bankowe w systemie USOS, generowane dopiero po przyjęciu na studia.


[1] „Zgodnie z oceną kliniczną za prawidłowy próg słuchu przyjmowane są wartości w zakresie do 20 dB HL w całym paśmie ocenianych częstotliwości 125 Hz – 8 kHz. Zgodnie z klasyfikacją stopnia niedosłuchu według WHO bardzo małe ubytki słuchu, tj. ubytki w zakresie do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy, nie mają wpływu na wydolność społeczną narządu słuchu.
Dla celów wstępnych badań profilaktycznych za granicę szeroko rozumianej normy można uznać więc wartości progów słuchu do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy (tj. 0,5–4 kHz).”

[źródło:http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/sluch/Zawodoweuszkodzeniasluchu/Opieka%20medyczna/Default.aspx ]