Uruchomione i nieuruchomione specjalności / specjalizacje na kierunku filologia polska w roku akademickim 2021/2022

Uruchomione i nieuruchomione specjalności / specjalizacje na kierunku filologia polska w roku akademickim 2021/2022

Studia I stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na studiach licencjackich filologii polskiej uruchomione będą następujące specjalności /specjalizacje:

Specjalizacje

 1. Specjalizacja: komunikowanie publiczne
 2. Specjalizacja edytorstwo tekstów literackich i użytkowych
 3. Specjalizacja: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

Specjalności

 1. Specjalność nauczycielska

Nie będzie uruchomiona specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego – osoby zarejestrowane na tę specjalizację powinny dokonać ponownego wyboru i do 20 grudnia 2021 wybrać specjalizację spośród tych uruchomionych (osoby zainteresowane zapisem na drugą specjalizację mają również czas, by wybrać dodatkową specjalizację do 20 grudnia 2021, zgodnie z ustaloną procedurą).

Studia II stopnia

Na studiach magisterskich filologii polskiej uruchomione będą w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 następujące specjalności / specjalizacje:

Specjalność nauczycielska – uruchomiona w semestrze 1.

Specjalizacje

 1. Specjalizacja: komunikacja internetowa
 2. Specjalizacja podstawy grafiki komputerowej

 

Nie będą uruchomione w semestrze letnim następujące specjalizacje:

 1. Specjalizacja: kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego
 2. Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży

Osoby zarejestrowane na te specjalizacje mogą dokonać ponownego wyboru i do 20 grudnia 2021 wybrać specjalizację spośród tych uruchomionych lub nie wybierać żadnej specjalizacji i pozostać przy realizacji zajęć fakultatywnych w bloku B / N (osoby zainteresowane zapisem na drugą specjalizację mają również czas, by wybrać dodatkową specjalizację do 20 grudnia 2021, zgodnie z ustaloną procedurą).

 

Nowy tryb rejestrowania się na specjalności i specjalizacje dotyczy studentów I roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Nowy tryb rejestrowania się na specjalności i specjalizacje

dotyczy studentów I roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia

w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021 / 2022 zarówno na studiach I, jak i na studiach II stopnia, rejestracja na specjalności i specjalizacje będzie prowadzona w systemie USOS – student może zapisać się w tym trybie tylko na jedną, mieszczącą się w programie studiów, wybraną specjalność / specjalizację.

W ramach każdej specjalizacji w systemie USOS uaktywniony będzie do rejestracji jeden z poniższych przedmiotów specjalizacyjnych, którego realizacja przewidziana jest w semestrze 2 (letnim) I roku:

Studia I stopnia

Specjalizacje

 1. Specjalizacja: komunikowanie publiczne rejestracja na przedmiot: Podstawy komunikacji społecznej
 2. Specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego – rejestracja na przedmiot: Psychologiczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego
 3. Specjalizacja edytorstwo tekstów literackich i użytkowych – rejestracja na przedmiot: Edytorstwo tekstów literackich – teoria
 4. Specjalizacja: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna – rejestracja na przedmiot: Krytyk jako uczestnik współczesnej kultury

Specjalności

 1. Specjalność nauczycielska (dla studentów studiów I stopnia) – rejestracja na przedmiot: Podstawy dydaktyki dla polonistów

Rejestracja w USOS dla studentów studiów licencjackich będzie otwarta 7 grudnia 2021 (początek o 20:00)  i trwać będzie do 12 grudnia 2021 roku (koniec o 23:59).

Studia II stopnia

Specjalizacje

 1. Specjalizacja: komunikacja internetowa – rejestracja na przedmiot: Copywriting internetowy
 2. Specjalizacja: kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego – rejestracja na przedmiot: Wprowadzenie do wielojęzyczności
 3. Specjalizacja podstawy grafiki komputerowej – rejestracja na przedmiot: Podstawy grafiki komputerowej – projektowanie publikacji książkowej
 4. Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży – rejestracja na przedmiot: Klasyka literatury dla dzieci i młodzieży

Nabór na specjalność nauczycielską przeprowadzono w semestrze 1.

Rejestracja w USOS dla studentów studiów magisterskich będzie otwarta 8 grudnia 2021 (początek o 20:00) i trwać będzie do 12 grudnia 2021 roku (koniec o 23:59).

 

Zasady dotyczące wyboru drugiej specjalności / specjalizacji (realizowanej poza programem studiów – specjalizacja płatna)

Student może wybrać drugą specjalność/specjalizację, ale ponieważ będzie ją realizował poza programem studiów, musi zgłosić chęć wyboru drugiej specjalizacji opiekunowi specjalizacji (zgłoszenie mailowe) i złożyć podanie do Pani Prodziekan I. Jaros z prośbą o wyrażenie zgody na realizację drugiej specjalności / specjalizacji (dobrze byłoby, by na podaniu skierowanym do Pani Prodziekan widniała zgoda opiekuna specjalizacji na przyjęcie danego studenta / studentki do wybranej grupy specjalizacyjnej; na podstawie zgody Pani Prodziekan, student będzie dołączany przez Panią Dorotę Prasalską / Biuro Dziekana, pokój 3.39 / do wybranej grupy specjalizacyjnej w USOS).

Realizacja drugiej specjalności / specjalizacji jest płatna – reguluje to Zarządzenie nr 149 Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2021/ 2022 (Załącznik nr 15: zajęcia nieobjęte programem studiów 2021-2022) – 200 zł za dodatkowy przedmiot / 400 zł za dwa dodatkowe przedmioty i więcej.

Wszystkie informacje dotyczące uiszczania opłat za usługi edukacyjne można znaleźć:


1. na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii – studenci – zakładka Ważne informacje dla studentów i doktorantów;

2. na stronie Uniwersytetu Łódzkiego: Biuletyn Informacji Publicznej UŁ – sprawy studencie – Opłaty pobierane od studentów.

Zapisy na drugą specjalność / specjalizację: do 20 grudnia 2021.

Zgodnie z programami polonistycznymi obu poziomów studiów ‒ do uruchomienia grupy specjalizacyjnej konieczne jest zgłoszenie się 10 osób.

W sytuacji niezawiązania się grupy specjalizacyjnej w USOSie studenci będą mogli od 14 grudnia 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku wybrać inną specjalizację spośród tych, które na pewno będą uruchomione w semestrze letnim 2021/2022 roku. Student powinien ten kolejny wybór zgłosić bezpośrednio do dziekanatu, do Pani Doroty Prasalskiej, która odpowiada za rejestracje w USOS. (Biuro Dziekana ‒ pokój 3.39; dorota.prasalska@uni.lodz.pl).

 

Terminarz rejestracji polonistycznych przedmiotów fakultatywnych w USOSie dla studiów I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022

 

Terminarz rejestracji  polonistycznych przedmiotów fakultatywnych  w USOSie

dla studiów I i II stopnia

w roku akademickim 2021/2022

– zajęcia fakultatywne (blok B) dla II i III roku  studiów I stopnia – od 28.09 start o 19:00 – do 10.10. do 23:59

– zajęcia fakultatywne (blok B)  i zajęcia dla niepolonisótw (blok N) dla II roku studiów II stopnia – od 28.09. start o 20:00 – do 10.10 do 23:59

– zajęcia fakultatywne (blok B)  i blok S dla I roku studiów I stopnia – od 29.09 start o 19:00 do 12.10. do 23:59

– zajęcia fakultatywne (blok B)  i zajęcia dla niepolonistów (blok N)  dla I roku studiów II stopnia – od 29.09 start o 20:00 do 12.10 do 23:59

– zajęcia ogólnowydziałowe (blok C) dla studentów studiów I i II stopnia – od 30.09  start o 20.00 – 15.10 do 23:59

Terminy rejestracji na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021

Terminy rejestracji na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 dla kierunku filologia polska (studia I i II stopnia)

 

 1. 15.02.2021 (od godz. 20:00) – 21.02.2021 (do godz. 23:59) – rejestracja na zajęcia fakultatywne (blok B) dla studentów studiów  I stopnia (filologia polska)
 2. 01.03.2021 (od godz. 20:00) – 07.03.2021 (do godz. 23:59) – rejestracja na zajęcia fakultatywne (blok B)  i dla niepolonistów (blok N) dla studentów studiów II stopnia (filologia polska)
 3. 04.03. 2021 -15.03.2021 – rejestracja studentów na zajęcia ogólnowydziałowe (blok C)

Rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu
Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja trwa w terminie od 15.02.2021 do 10.03.2021 r. poprzez złożenie wniosku w systemie USOS.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach BWZ UŁ pod linkiem

W przypadku wątpliwości prosimy się kontaktować z koordynatorem kierunkowym, drem hab. Rafałem Zarębskim, prof. UŁ (rafal.zarebski@uni.lodz.pl).

Oferta seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów I stopnia filologii polskiej – sem. letni 2020/2021

Oferta seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów I stopnia filologii polskiej – sem. letni 2020/2021

Zapisy u prowadzących w terminie 07 – 15.01.2021

 

Seminaria literaturoznawcze

 

dr hab. Maria Berkan-Jabłońska, prof. UŁ

Tematyka prac licencjackich przewidzianych na moim seminarium może dotyczyć m.in.:

 1. literatury dziewiętnastowiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem krajowego piśmiennictwa okresu międzypowstaniowego. Mile widziane są prace dotyczące ówczesnej prozy, epistolografii, prasy dziewiętnastowiecznej, twórczości kobiet, opracowania materiałów archiwalnych i rękopiśmiennych. Chętnie jako przedmiot studenckich badań przyjmuję zagadnienia związane z autorami lub dziełami współcześnie słabo rozpoznawalnymi oraz wybranymi zjawiskami życia literackiego i społeczno-obyczajowego XIX w.,
 2. analiz komparatystycznych w zakresie badań nad XIX wiekiem (np. porównania konkretnych motywów, postaw światopoglądowych czy rozwiązań formalnych podejmowanych w literaturze zachodnioeuropejskiej i polskiej),
 3. recepcji tradycji romantycznej w latach późniejszych (także w wieku XX-XXI),
 4. procesów przenikania się gatunków i konwencji literackich XIX w. (np. sentymentalizmu, romantyzmu, biedermeieru, protorealizmu, realizmu) oraz ich konsekwencji dla struktury i tematyki utworów,
 5. nurtów kultury popularnej XIX w. i społecznego odbioru literatury.

 

Akceptuję również własne propozycje badawcze studentów, zgodne z ich zainteresowaniami, jednak pozostające w związku z szeroko pojętą formułą dziewiętnastowieczności.

Serdecznie zapraszam.

Zapisy drogą mailową: maria.berkan@uni.lodz.pl

 

 

dr hab. Małgorzata Domagalska, prof. UŁ

Przedmiotem badawczego namysłu na prowadzonym przeze mnie seminarium licencjackim będzie twórczość mniej znanych pisarzy XIX i początku XX wieku. We wskazanym zakresie studenci sami dokonują wyboru materii, która stanie się przedmiotem ich badawczego zainteresowania. Mile widziane są prace oparte na materiale prasowym, niewykraczające poza 1939 rok. Ponadto szeroko pojmowana problematyka żydowska, kwestie relacji polsko-żydowskich, reprezentacji Żydów w literaturze, w sprecyzowanych przypadkach problematyka Zagłady.

Zapisy drogą mailową: malgorzata.domagalska@uni.lodz.pl

 

 

dr hab. Małgorzata Gajak-Toczek, prof. UŁ

Program seminarium licencjackiego z zakresu literaturoznawstwa i kształcenia polonistycznego

Seminarium, które Państwu proponuję, ma charakter interdyscyplinarny, wspiera go twórcza dyskusja na temat literatury i sztuki. Adresowane jest do wszystkich pasjonatów literatury, nie tylko tych, którzy myślą o podjęciu pracy nauczyciela w szkole. Uwagę koncentrować będzie można na aksjologicznym wymiarze szeroko rozumianych tekstów kultury, ich aspekcie poznawczym, filozoficznym, terapeutycznym, wychowawczym, estetycznym (interpretacje pojedynczych utworów, cyklów, tomów; ujęcia syntetyczne; studia biograficzne). Refleksją proponuję objąć dokonania artystów uznanych, jak też marginalizowanych czy wręcz zapomnianych przez historię literatury. Oferuję Państwu również zagadnienia związane z intertekstualnością [obecność „(prze)czytanego” w „przeczytanym”, związki literatury z malarstwem, filozofią, muzyką, filmem, teatrem, ideologią, polityką, historią, religią].

Interesują mnie ponadto zagadnienia związane z edukacją polonistyczną. W tym obszarze oglądowi badawczemu warto poddać możliwości aplikacji metodologii macierzystej na grunt szkolnej dydaktyki w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Przedmiotem badań może stać się edukacja aksjologiczna w kształceniu literacko-kulturowym. Pokieruję również pracami dotyczącymi percepcji tekstów w szkolnej rzeczywistości komunikacyjnej. W polu obserwacji proponuję dodatkowo umieszczenie zagadnień związanych z diagnozowaniem, analizą i opisem zjawisk, mających wpływ na rzeczywistość szkolną. Przygodą może stać się rekonstrukcja dorobku życiowego wybitnych polonistów. Takie spotkanie to niepowtarzalna sposobność dialogicznego obcowania z Innym (w tym momencie otwiera się możliwość poszukiwań w dawnych zasobach prasowych i materiałach archiwalnych, coraz łatwiejszych ze względu na digitalizację zbiorów). Obrazowanie modelu pożądanego nauczyciela, jak też ukazywanie wizji szkoły w aspekcie socjologicznym, filozoficznym, historycznym to kolejny ważny blok tematyczny.

Mile widziane są propozycje zgłaszane przez Państwa. Na seminarium można przyjść z własną ofertą, nie jest to jednak konieczne (temat sprecyzujemy wspólnie).

Na seminarium proszę zapisywać się droga mailową: malgorzata.gajak@uni.lodz.pl; mgajaktoczek@o2.pl

Serdecznie zapraszam do wspólnych poszukiwań, wędrówek, (z)błądzeń i re-wizji.

 

dr Małgorzata Mieszek

Na seminarium zapraszam osoby zainteresowane dawną kulturą i literaturą polską. Prace mogą koncentrować się na analizie wybranego utworu, motywu literackiego, bohatera czy struktury świata przedstawionego itd. Interesują mnie zarówno teksty należące do literatury wysokiej, jak też utwory z kręgu literatury niskiej, popularnej (np. romanse, literatura sowizdrzalska). Chętnie powitam także osoby zainteresowane dawnym dramatem i teatrem (popularnym, dworskim czy szkolnym). Możecie zająć się Państwo zagadnieniem okazjonalności występów, analizą elementów „ramy wydawniczej”, tematyką, motywami, obecnością pozasłownych środków wyrazu artystycznego (muzyka, taniec) itd. Pod moją opieką mogą także powstawać prace o charakterze edytorskim (przygotowanie do wydania wybranych tekstów z literatury dawnej). Rozprawy mogą dotyczyć również recepcji literatury staropolskiej w okresach późniejszych.

Otwarta jestem również na Państwa propozycje. Temat uzgadniany jest zawsze indywidualnie i wypływa z zainteresowań studenta.

Zapisy za pośrednictwem maila: malgorzata.mieszek@uni.lodz.pl

 

Seminaria językoznawcze

 

dr Bartłomiej Cieśla

O wykładowcy

Adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską, dotyczącą cech językowych tekstów publikowanych na łamach łódzkiego tygodnika „Wolna Myśl – Wolne Żarty” obronił w roku 2009. Monografia została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa polonistycznego ukończoną na Uniwersytecie Łódzkim. W okresie studiów pracował w „Gazecie Wyborczej” na stanowisku korektora językowego, współpracował też z mediami studenckimi. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy językoznawczej „Łódzkie czasopisma humorystyczne w okresie międzywojnia” napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Michalewskiego.

Stale współpracuje z internetową Poradnią Językową UŁ, udzielając wskazówek językowych i edytorskich. Współautor podręcznika dotyczącego kreatywności słownej w reklamie, redaktor zbioru ćwiczeń poświęconego poprawności językowej i wielu publikacji naukowych. Wiedzę teoretyczną z wielkim zamiłowaniem przenosi na grunt konkretnych projektów redaktorskich, copywriterskich
i szkoleniowych. Zainteresowania naukowe doktora Bartłomieja Cieśli koncentrują się wokół zagadnień poprawności językowej, genologii lingwistycznej i stylistyki.

O seminarium

W trakcie seminarium analizie zostaną poddane problemy dotyczące współczesnej polszczyzny.

Proponowana tematyka:

 1. Wzorce gatunkowe tekstów medialnych i użytkowych.
 2. Tendencje językowe we współczesnych środkach masowego przekazu.
 3. Agresja językowa, przemoc w języku.
 4. Przejawy kreatywności językowej w różnych typach wypowiedzi.
 5. Język w reklamie.
 6. Copywriting internetowy.
 7. Podstawowe komponenty kultury języka (poprawność językowa, skuteczność językowa, etyka i estetyka słowa) a ich realizacja w konkretnych przekazach.
 8. Poradnictwo językowe w internecie.
 9. Wywieranie wpływu za pomocą języka (propaganda – perswazja – manipulacja).
 10. Rola zachowań niewerbalnych w kreowaniu znaczeń. Język a komunikacja niewerbalna.
 11. Multimodalność wypowiedzi.
 12. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny (szczególnie: urzędowy, retoryczny, religijny).
 13. Współczesna polska onimia.
 14. Język a kreowanie wizerunku osoby, instytucji.
 15. Język tekstów literackich, piosenek.
 16. Językowy obraz świata.

Każdy z seminarzystów może zaproponować własny temat. Zachęcam do kontaktu e-mailowego: bartlomiej.ciesla@uni.lodz.pl

 

dr hab. Edyta Pałuszyńska, prof. UŁ

Seminarium licencjackie z językoznawstwa – propozycje zagadnień (są to jedynie ogólne sformułowania, które mają stanowić dla studentów wskazówkę do sprecyzowania własnych tematów zgodnych z ich zainteresowaniami badawczymi).

Leksyka współczesnego języka polskiego i jej zróżnicowanie.
Współczesny polski dyskurs medialny.
Argumentacja w dyskursie publicznym.
Współczesna frazeologia i frazematyka.
Eufemizmy i wulgaryzmy we współczesnym języku polskim.
Perswazja językowa.
Gatunek a jego realizacja. Analiza wybranych gatunków prasowych, telewizyjnych, radiowych.
Poprawność językowa osób publicznych.
Współczesna etykieta językowa.
Cechy językowe i stylowe komunikacji internetowej (np. blogi, portale społecznościowe).
Humor w komunikacji.
Wielojęzyczność a rozwój mowy.
Stereotypizacja w języku.
Zróżnicowanie socjolektalne polszczyzny.

Zapisy na seminarium odbywają się drogą elektroniczną: edyta.paluszynska@uni.lodz.pl

 

 

dr hab. Katarzyna Sicińska, prof. UŁ

Zapraszam na seminarium osoby zainteresowane problematyką językoznawczą. Proponuję tematykę dotyczącą zarówno współczesnej, jak i dawnej polszczyzny, różnych jej odmian i stylów, reprezentowaną w różnego typu tekstach. W szczególności mogą to być następujące zagadnienia:

 

 1. Leksyka i frazeologia w tekstach dawnych i współczesnych (słownictwo wybranych tekstów i odmian językowych, np. słownictwo młodzieżowe, sportowe, muzyczne, regionalne, terminologia; słownictwo tematyczne dotyczące np. stroju, pożywienia, architektury itp.).
 2. Styl prozy polskiej dawnej i współczesnej (styl wybranych utworów, analiza wybranych środków językowych, np. potocyzmów).
 3. Językowa kreacja postaci i innych elementów świata przedstawionego w wybranych utworach literackich (dawnych i współczesnych).
 4. List – forma gatunkowa, język i styl dawnej i współczesnej korespondencji, formy zwracania się do adresata, sposoby wyrażania uczuć itp.
 5. Tradycyjne i współczesne konteksty gwary (gwara w środowisku wiejskim, stylizacja gwarowa w literaturze, gwara w mediach, reklamie, tekstach piosenek itd.).
 6. Język folkloru – analiza językowa i stylistyczna pieśni ludowych, podań, legend, gawęd itp. z wybranego regionu Polski.
 7. Charakterystyka językowa tekstów dawnych (grafia, fonetyka, fleksja, leksyka, składnia).
 8. Nazwy własne w utworach literackich.

 

Mile widziane są także propozycje własne studentów, zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami.

Zapisy na seminarium odbywają się drogą mailową: katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

 

 

dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ

Tworzywem każdej wypowiedzi, każdego tekstu jest język. Jeśli chcemy coś powiedzieć o tekście (jakimkolwiek – użytkowym czy artystycznym, dawnym czy współczesnym), powinniśmy wyjść właśnie od tworzywa, a więc od języka. To jest punkt wyjścia, który proponuję kandydatom na moje seminarium licencjackie. Punkt dojścia, a więc cel analizy, może być różny (w zależności od zainteresowań), np. obraz jakiegoś elementu rzeczywistości fizycznej lub psychicznej (obraz kobiety, obraz dziecka, obraz uczuć, obraz szkoły itp.), opis gatunku (np. prasowego, urzędowego, internetowego), charakterystyka języka autora (tzw. idiolektu, przy czym może to być autor blogu, felietonu czy piosenki), opis wybranych środków z różnych poziomów języka (choćby charakterystyka tematyczna słownictwa czy badanie funkcji nazw własnych w tekście literackim) itp. Analizą można objąć całe spektrum tekstów: użytkowych i kreatywnych, dawnych i współczesnych, reprezentujących kulturę wysoką i popkulturę.

Być może zainspirują Państwa przykładowe tematy z moich poprzednich seminariów licencjackich:

 1. Charakter i funkcja nazw własnych w powieści Mai Lidii Kossakowskiej Cień Śmierci.
 2. Tendencje imiennicze w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie ksiąg metrykalnych Parafii św. Jacka i św. Doroty z lat 1923-1926 oraz 1988-1995.
 3. Słownictwo dotyczące ubioru kobiety w XIX- i XX-wiecznych wydaniach czasopisma kobiecego „Bluszcz”
 4. Stylizacja językowa w grze komputerowej „Wiedźmin 3. Dziki Gon”.
 5. Językowy obraz uczuć głównej bohaterki Lalki Bolesława Prusa.
 6. Kobieta na szerokim świecie, czyli językowy obraz kobiety w czasopiśmie „Moja Przyjaciółka” z lat 1934-1938.
 7. Nazwy kobiet w czasopiśmie „Bluszcz” z lat 1924-1925. Analiza semantyczna i formalna.

 

Zapisy na seminarium odbywają się drogą mailową: ewa.wozniak@uni.lodz.pl

 

 

 

Wyniki pierwszego grudniowego naboru na specjalizacje zawodowe oraz terminy dodatkowych zapisów na specjalności i specjalizacje na kierunku filologia polska

Wyniki pierwszego grudniowego naboru na specjalizacje zawodowe

oraz terminy dodatkowych zapisów na specjalności i specjalizacje

na kierunku filologia polska

Wydział Filologiczny UŁ

w roku akademickim 2020/2021

W dniach 2 – 18 grudnia 2020 roku odbyły się zapisy na specjalizacje oferowane w programie zajęć fakultatywnych (blok D) na filologii polskiej.

W ich wyniku, od semestru letniego, w roku akademickim 2020/2021,  uruchomione zostaną następujące specjalności i specjalizacje:

Studia I stopnia

 1. Specjalność nauczycielska (osoba prowadząca zapisy: dr hab. prof. UŁ Małgorzata Gajak-Toczek, malgorzata.gajak@uni.lodz.pl; mgajaktoczek@o2.pl)
 2. Specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego (osoba prowadząca zapisy: dr Iwona Dembowska-Wosik, iwona.dembowska-wosik@uni.lodz.pl)
 3. Specjalizacja: edytorstwo tekstów literackich i użytkowych [osoba prowadząca zapisy: dr Mateusz Poradecki (mateusz.poradecki@uni.lodz.pl) lub inni pracownicy Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych]
 4. Specjalizacja: komunikowanie publiczne (dr Katarzyna Burska, katarzyna.burska@uni.lodz.pl)
 5. Specjalizacja: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna (dr Magdalena Lachman, magdalena.lachman@uni.lodz.pl)

Studia II stopnia

Specjalizacja: kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego (osoba prowadząca zapisy: dr Iwona Dembowska-Wosik, iwona.dembowska-wosik@uni.lodz.pl )

Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży (osoba prowadząca zapisy: dr hab. prof. UŁ Alicja Mazan- Mazurkiewicz, alicja.mazan@uni.lodz.pl )

***

Warunkowo, do 10 stycznia 2021,  przedłużono zapisy na specjalizację podstawy grafiki komputerowej (studia II stopnia) – po tym terminie, jeżeli nie zgłosi się więcej niż dotychczas osób (zapisanych jest tylko 5 osób), specjalizacji podstawy grafiki komputerowej nie będzie można uruchomić.  Informację o uruchomieniu lub nie powinni studenci uzyskać od opiekuna specjalizacji, dr Mateusza Poradeckiego (mateusz.poradecki@uni.lodz.pl)  lub kierownika Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, dr. hab. prof. UŁ Michała Kurana (michal.kuran@uni.lodz.pl).

W przypadku, gdyby grupa specjalizacyjna okazała się zbyt mała, osoby zarejestrowane na tę specjalizację będą mogły wybrać inną specjalizację z tegorocznej polonistycznej oferty dla studentów studiów II stopnia (podkreślić jednak trzeba, że na studiach II stopnia wybór specjalizacji nie jest obowiązkowy) – ewentualne dodatkowe zapisy tej grupy studentów na inne uruchomione specjalizacje będą prowadzone od 11 stycznia do 15 stycznia 2021 roku.

***

Studenci, którzy nie zdążyli zarejestrować się na specjalizację, również ci, którzy zdecydowali się wybrać jeszcze specjalizację dodatkową, a nie zrobili tego w czasie pierwszego naboru albo tacy, których specjalizacja nie została uruchomiona (na studiach II stopnia specjalizacja komunikacja internetowa), a chcą realizować inny program specjalizacyjny – mają szansę dopisać się do jednej z uruchomionych specjalizacji w dniach 7-15 stycznia 2021 roku (adresy mailowe osób prowadzących zapisy wskazane są powyżej).

Zarządzenie Rektora UŁ

Szanowni Państwo,

informujemy o zarządzeniu Rektora UŁ z dnia 7.12.2020 r.:

 • nr 56 w sprawie zmiany zarządzenia nr 172 Rektora UŁ z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego (https://baw.uni.lodz.pl/d/42101/5/);

Treść w/w zarządzeń dostępna jest w Bazie Aktów Własnych LEX pod wskazanymi wyżej linkami.

 

Dział Prawno-Organizacyjny

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68

90 – 136 Łódź

 

T: 42 635 48 27; 42 635 41 07;

42 635 28 28; 42 635 40 92

E: dpo@uni.lodz.pl

W: baw.uni.lodz.p

Filologiczny w trosce o słowa

http://filolog.uni.lodz.pl/?p=17800

 

✔Troszczysz się o język?
✔Dostrzegasz spadek odpowiedzialności za słowa?  
✔Martwisz się malejącą kulturą wypowiedzi?
✔Masz dość językowej agresji?

My TAK. Dlatego mówimy STOP! 
Już za chwilę ruszamy z ogólnowydziałową akcją.

Przyłącz się do nas! Wspólnie możemy zdziałać więcej. 

Więcej szczegółów na stronie WF: http://filolog.uni.lodz.pl/?p=17800

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2020/2021 (STUDENCI)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa po wejściu do budynku;
 • Studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę lub przyłbicę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych;
 • Podczas przemieszczania się w budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;
 • Należy zachowywać zalecany dystans społeczny (co najmniej 1,5 m);
 • Należy – w miarę możliwości – unikać jeżdżenia windą z innymi osobami;
 • Należy zakrywać nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką gdy kaszlesz i kichasz;
 • Należy unikać dotykania okolic oczu, ust i nosa.

 

II. Sale dydaktyczne i organizacja zajęć

 • Na drzwiach każdej sali oraz auli znajduje się informacja o liczbie osób mogących jednocześnie w niej przebywać;
 • Sale zostały  przygotowane zgodnie z przewidzianą liczbą osób, a nadmiar krzeseł został usunięty;
 • Przy każdym wejściu do auli udostępniony jest stojak z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca w aulach, które zostały wyłączone z użytkowania, zostały oznaczone taśmą ostrzegawczą z informacją „Miejsce wyłączone”;
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w sali dydaktycznej do momentu zajęcia miejsc przez studentów. To samo dotyczy nauczycieli akademickich, którzy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne bez maseczki jedynie w przypadku, kiedy podczas zajęć nie przemieszczają się po sali;
 • Sale dydaktyczne są codziennie dezynfekowane przez służby sprzątające;

 

Sale dydaktyczne na potrzeby zajęć zdalnych:

 • Na potrzeby zajęć zdalnych zostały wyznaczone i przygotowane sale w budynku Wydziału;
 • Do dyspozycji  studentów udostępnia się 10 sal umieszczonych na poziomie -1 i parterze budynku: 03/04/05/06/07/28/29/30/31/32/0.08
 • Grafik rezerwacji sal znajduje się na dole tego wpisu;
 • Rezerwacji można dokonać, wysyłając maila na adres rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę studiowanego kierunku, numer legitymacji, datę i godziny korzystania z sali;
 • Salę należy zarezerwować nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia student w wyznaczonym dniu zgłasza się do pracownika recepcji budynku z prośbą o otworzenie zarezerwowanej sali. Podaje przy tym imię i nazwisko oraz numer sali. Z kolei po odbytych zajęciach informuje pracownika recepcji o ich zakończeniu i zamknięciu sali;
 • Osoba korzystająca w danym dniu z sali ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt.
 • Wchodząc do sali, należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się na korytarzach lub używać rękawiczek.
 • W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej należy zgłosić się do pokoju 3.36 (piętro 3.) lub zadzwonić pod numer 42 665 53 56

🗓 Grafik rezerwacji sal 

rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl 

 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – jest to sala na parterze nr 0.09 wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni, maseczkę oraz rękawiczki.
 • Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020r, którego treść znajduje się tutaj.
 • Należy przekazać PSSE w Łodzi informacje o osobach, które mogły mieć kontakt z osobą, u której podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. PSSE w Łodzi – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi; ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; Telefon 42 253 99 00; Telefon alarmowy 600241646; e-mail: psse@psselodz.pl

SAFETY REGULATIONS FOR THE FACULTY OF PHILOLOGY PREMISES FOR WINTER TERM 2020/21

We strongly recommend following updates on the University of Lodz website.


General regulations:

 • Individuals who present symptoms relating to contagious disease, individuals ordered to quarantine or isolation are not allowed into the Faculty premises. The students should be instructed that in case of the occurrence of the symptoms they should refrain from attending classes, stay at home and contact a GP.
 • We recommend frequent washing and disinfecting of hands. Disinfection of hands is compulsory upon entering the building.
 • Students must have their own facemask or face cover and use their own stationery.
 • It is obligatory to cover mouth and nose while moving inside the building.
 • Students must keep safe distance of minimum 1,5 meter.
 • If possible, students should avoid lifts.
 • When coughing or sneezing, you must cover your face with a tissue or elbow.
 • Refrain from touching eyes, mouth and nose.


Lecture rooms and organization of classes:

 • The notice on the door of each lecture room indicates the number of people allowed inside.
 • The lecture rooms were prepared in accordance with the regulations, and excessive chairs have been removed.
 • There is a disinfectant dispenser located near the entrance to each lecture hall.
 • Seats which are currently out of use have been marked with tape and notice “Out of use”.
 • Students must wear facemasks in the classroom until seated. The same applies to lecturers, who are allowed to take off facemask on condition they remain seated during classes.
 • Lecture rooms are disinfected on daily basis.


Lecture room for the purposes of online classes:

 • Several rooms in the building have been prepared for online courses.
 • Students can use 10 rooms located at -1 and 0 level: -03/-04/-05/-06/-07/-32/0.08.
 • Students can book these rooms in the log at ground floor of the building or by sending an email to rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl, containing name, surname, name of the course,
  of student’s ID, date and time of the booking.
 • Lecture rooms should be booked at least five days in advance.
 • Once the student receives the confirmation of the booking, they report to the front desk and ask the employee to open the room. They should provide name, surname and room number. After leaving the room, the student should lock the room and notify the front desk.
 • The person who uses a lecture room is fully responsible for any damages to the equipment inside.
 • Upon entering the room you must disinfect hands or use protective gloves.
 • Should you need technical assistance, please notify room 3.36 or call 426655356.

Procedures in case of potential virus infection

 • There is an isolation room (0.09) located on ground floor. The room is equipped with disinfectant, face mask and gloves.
 • The procedures in case of potential infection with SARS-CoV-2 are regulated by the decree no. 174 issued by the Rector of University of Lodz
 • All the information regarding individuals who might have been in contact with infected person should be immediately addressed to local Sanitary-Epidemiological Station (ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; e-mail: psse@psselodz.pl)