Zaproszenie na konferencję: „Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu”

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu kontynuującej proponowany przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego cykl spotkań: Język — obyczaj — wspólnota.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20–21 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Zaproszenie na konferencję

Formularz zgłoszeniowy (Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu)

Program konferencji Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu

Kierownik konferencji

dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska

Sekretarz konferencji

mgr Magdalena Gozdek

Dzieło in statu nascendi – proces twórczy w literaturze (25-26 listopada) – konferencja naukowa

Szanowni Państwo!

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w. oraz Komisja Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN zapraszają na konferencję naukową Dzieło in statu nascendi – proces twórczy w literaturze (25-26 listopada) oraz na wieczór autorski z Zofią Turowską wokół książki biograficznej Gustaw. Opowieść o Holoubku.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Oddziału PAN, w pałacu Kindermanna (ul. Piotrkowska 137/139, parter) oraz na platformie Teams (kod dostępu: g4rz2dk). Szczegółowy program – w załączniku.

Z poważaniem,
Marzena Woźniak-Łabieniec

Konferencja „Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce” – bezpłatny udział bierny. 8 – 9 X 2021.

Szanowni Państwo.

chciałybyśmy zaprosić do towarzyszenia nam podczas obrad konferencji „Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce”, która odbędzie się 8-9 października 2021 roku w trybie online.
Udział bierny jest bezpłatny. Poniżej udostępniamy program konferencji, w którym zostały umieszczone linki do poszczególnych części.  
Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na FB, gdzie będą publikowane bieżące informacje. https://tiny.pl/9r4l2
Z poważaniem
mgr Michalina Pokorska
mgr Małgorzata Syrek

sekretarze konferencji

Organizator konferencji:
Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dyskursy internetowe a norma”, Łódź  (7 – 8 czerwca 2021 r.)

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„DYSKURSY INTERNETOWE A NORMA”

ŁÓDŹ, 7–8 CZERWCA 2021 R.

 

 

Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dyskursy internetowe a norma”, która odbędzie się
w formie online (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) w dniach 7–8 czerwca 2021 roku.

Główne dwa wzajemnie uzupełniające się zagadnienia, którym chcemy poświęcić nasze spotkanie, dotyczą — po pierwsze — wpływu dyskursów internetowych na współczesną normę językową i komunikacyjną, po drugie — kształtowania się norm zachowań komunikacyjnych, w tym językowych, w różnych typach dyskursów internetowych. Do dyskusji zapraszamy nie tylko językoznawców, lecz także medioznawców, kulturoznawców, socjologów, psychologów, antropologów, dydaktyków i metodyków nauczania zdalnego.

Proponujemy poddać naukowej refleksji między innymi następujące ogólne zagadnienia, które w toku Państwa rozważań zapewne zostaną uszczegółowione, zmodyfikowane, doprecyzowane:

 • dyskursy internetowe i ich typy a normy komunikacji,
 • internetowe wspólnoty komunikacyjne a kształtowanie się normy,
 • generyczne determinanty kształtowania się normy w dyskursach internetowych,
 • kultura językowych i pozajęzykowych zachowań w dyskursach internetowych,
 • normy zachowań komunikacyjnych i zwyczaje językowe w komunikacji zdalnej (np. w pracy zdalnej, w edukacji zdalnej),
 • zakłócenia norm językowo-komunikacyjnych w dyskursach internetowych,
 • dyskursy internetowe jako źródło zmian językowo-komunikacyjnych.

 

 

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesłać do 15 kwietnia 2021 roku. Informację o przyjęciu tematu referatu oraz numer konta prześlemy
do 20 kwietnia 2021 roku.

Opłata konferencyjna, która wynosi 200 zł, obejmuje obsługę informatyczną oraz publikację tekstów w punktowanym czasopiśmie uniwersyteckim „AUL Folia Linguistica” (po uzyskaniu dwu pozytywnych recenzji) lub w recenzowanej monografii wieloautorskiej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

Komitet organizacyjny:

prof. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

dr hab. Katarzyna Jachimowska

dr Katarzyna Burska

dr Bartłomiej Cieśla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu”
(19–20 kwietnia 2021 r.)

Szanowni Państwo,

 

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019, konferencja online w 2020), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się online na platformie Ms Teams w dniach 19–20 kwietnia 2021.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) — dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Instytut Badań Literackich. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.) — dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) — dr hab. Michał Kuran prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) — dr hab. Witold Wojtowicz prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie).

Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym:

 • kultura śmiechu i radości, jej tradycje, ars iocandi
 • radość i śmiech a moralistyka religijna i świecka
 • doświadczenie radości w traktatach pedagogicznych
 • radość a kreowanie wzorców osobowych
 • radość i śmiech w staropolskim teatrze
 • formy literackie i ich związek z doświadczeniem radości i śmiechu (satyra, epos, kazanie, żywot, komedia, traktat, dialog i in.)
 • sylwetki staropolskich żartownisiów
 • szukanie powiązań: relacje między dziełami, ludźmi, zdarzeniami, miejscami w kontekście śmiechu

Nie wyznaczamy sztywnych ram chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura (i kultura) do końca XVIII wieku, obecne w niej doświadczenie radości i śmiechu. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji.

Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą, uczestników kół naukowych – przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną” miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów (nadsyłanych pocztą lub drogą e-mailową z potwierdzeniem odbioru) wraz ze streszczeniem oczekujemy do 14 marca 2021 roku. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura.dawna@uni.lodz.pl

Nie przewidujemy opłat konferencyjnych.

Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do 21 marca 2021 roku.

kierownik naukowy Michał Kuran, sekretarz Aleksandra Goszczyńska

 

 

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

e-mail: kolo.staropolska.ul@gmail.com

Wiadomość wygasa dnia 21.4.2021 r.

Ogólnopolska konferencja młodych badaczy „Kreatywność językowa w marketingu” (22–23 marca br.)

Koło Naukowe Językoznawców UŁ działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji młodych badaczy „Kreatywność językowa w marketingu”, która odbędzie się w dn. 22–23 marca br. w przestrzeni wirtualnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

 

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników biernych znajdą Państwo pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOwHAy3t6jutPgY7wygQSKs1URVJCOThNTTA5SlowUEhBMktBV1RGVFFNWi4u

 

Bieżące komunikaty dotyczące konferencji można śledzić na stronie wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/3399318230195512

Program obrad

 

Komitet naukowy                                                                     Sekretarze konferencji

dr Katarzyna Burska                                                                         mgr Beata Kacperska

dr Bartłomiej Cieśla                                                                         mgr Aleksandra Kujawiak

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY Kreatywność językowa w marketingu (22–23 marca 2021 r.)

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY

Kreatywność językowa w marketingu

Łódź, 22–23 marca 2021 r.

 

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej młodych badaczy pt. Kreatywność językowa w marketingu, która odbędzie się w dniach 22–23 marca 2021 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Zaproszenie kierujemy do studentów, doktorantów i młodych doktorów reprezentujących filologię polską, filologie obce, dziennikarstwo, medioznawstwo, komunikację społeczną i kierunki pokrewne.

Już po raz czwarty chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w dyskusji dotyczącej kreatywności językowej, która stanowiła przedmiot rozważań w ubiegłych latach podczas konferencji: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) (2014), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej (2016) oraz Kreatywność językowa w komunikacji internetowej (2018). Tym razem centrum naszego zainteresowania postanowiliśmy uczynić kreatywne zabiegi językowe i tekstowe wykorzystywane w marketingu.

Rosnące znaczenie internetu jako medium komunikacyjnego sprawia, że pojawia się coraz więcej strategii marketingowych opartych na doborze środków językowych oddziałujących na odbiorcę ze względu na nietypową formę. Im bardziej oryginalny czy wręcz kontrowersyjny jest przekaz reklamowy, tym większe zainteresowanie wzbudza on u konsumentów. Język i tekst stanowią – obok środków pozawerbalnych – podstawowe narzędzia marketingowe służące do wywierania wpływu na odbiorcę. Jako językoznawcy chcielibyśmy, aby tematyka referatów koncentrowała się wokół przejawów kreatywności językowej w różnych rodzajach działań marketingowych.

 

 

Proponujemy następujący zakres zagadnień:

 • środki językowe w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, outdoorowej,
 • style funkcjonalne języka w reklamie,
 • metaforyka, frazeologia, intertekstualność i słowotwórstwo w przekazach reklamowych,
 • dobór środków językowych a grupa docelowa, np. trendy feministyczne, slang młodzieżowy, regionalizmy w marketingu,
 • infantylizacja, brutalizacja, wulgaryzacja języka reklamy,
 • kreatywność a gatunki wypowiedzi marketingowych,
 • budowanie narracji w reklamie i biznesie (storytelling),
 • wykorzystanie języka mediów społecznościowych w marketingu, np. hashtagi,
 • grzeczność i niegrzeczność językowa w reklamie,
 • wartościowanie w przekazach reklamowych,
 • wykorzystanie skojarzeń i aluzji, np. real-time marketing,
 • językowe środki perswazji i manipulacji w marketingu,
 • humor i karnawalizacja języka w marketingu politycznym,
 • nazwy własne i slogany reklamowe.

Dopuszczamy możliwość rozszerzenia dyskusji o zagadnienia zaproponowane przez uczestników. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego
do 15 lutego 2021 r.:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO7q3mQn5lWVIqVIHrtb1R1lUODBDR1czT0k4MkRFUEtDRk9BMTUyUUY4TS4u.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszt zdalnego udziału w konferencji i publikacji o charakterze monograficznym. Wygłoszone referaty zostaną wydane po otrzymaniu pozytywnych recenzji.

Po zaakceptowaniu przez organizatorów przesłanych zgłoszeń powiadomimy Państwa  o szczegółach związanych z płatnością.

Bieżące komunikaty dotyczące konferencji mogą Państwo śledzić na stronie wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/3399318230195512/?active_tab=about.

Komitet naukowy                                                                       Sekretarze konferencji

dr Katarzyna Burska                                                                   mgr Beata Kacperska

dr Bartłomiej Cieśla                                                                     mgr Aleksandra Kujawiak

Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców (UŁ-UMCS)

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na IV spotkanie z cyklu „Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców (UŁ-UMCS)”, które odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Ms Teams 12 grudnia 2020 r. o godz. 11.00.

PROGRAM SPOTKANIA

prof. dr hab. Feliks Czyżewski – „Imiona na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim jako problem badawczy (na marginesie prac nad Słownikiem)”

dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska – „Powitania i pożegnania w korespondencji prywatnej z XVIII wieku (na przykładzie listów Anny i Elżbiety Mniszchówien do ojca)”

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium naukowym prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO-zYHcy-F39DmeAOmHZJ7_JURUo0SjI2MkNJWEhGRkJQRDlXRkM0N0Y2OS4u

Szczegółowa instrukcja dołączenia do spotkania zostanie do Państwa wysłana na adres mailowy podany w formularzu.

„W kręgu staropolskiej moralistyki
i moralistów” – program konferencji oraz księga abstraktów (28 września 2020)

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego
przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej

W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów

(konferencja odbywa się zdalnie na platformie Teams)
28 września 2020 r.

Od godz. 8.50. rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych

Program konferencji
godz. 9.00.
Otwarcie konferencji

godz. 9.10. (wystąpienie + dyskusja)

Patrycja Makuch (UJ) Rola diabła w średniowiecznym exemplum na przykładzie kazań de tempore Peregryna z Opola

 

godz. 9.40. (wystąpienie + dyskusja)

Igor Jagłowski (UJ) Mateusz z Krakowa, reformy i ekonomie

 

godz. 10.10. (wystąpienie + dyskusja)

Aleksandra Goszczyńska (UŁ) Rola egzemplów biblijnych w staropolskich turcykach. Loci communes w napominaniach i przestrogach

 

godz. 10.40. (wystąpienie + dyskusja)

Anna Podlecka (UwB) Jan Dymitr Solikowski wobec racji stanu w latach 1564–1603

 

Przerwa kawowa (samoobsługa) godz. 11.10–11.30.

 

godz. 11.30. (wystąpienie + dyskusja)

Natalia Tukiendorf (UMCS) Ponadwyznaniowy charakter traktatu Stadło małżeńskie Jana Płoczywłosa Mrowińskiego

 

godz. 12.00. (wystąpienie + dyskusja)

Anna Maciejewska (UWr) „Mandat jest świeca, i prawo jest światłość, a droga żywota gromienie karności”, czyli rola przepisów prawnych w ujęciu Piotra Skargi

 

godz. 12.30. (wystąpienie + dyskusja)

Robert Mieleszczyk (UMCS w Lublinie) Mit i miłość w Roksolankach Szymona Zimorowica

 

godz. 13.00. (wystąpienie + dyskusja)

Sabina Kowalczyk (UWM w Olsztynie) Głos Syreniusza w sprawie siedemnastowiecznej magii zielarskiej

 

godz. 13.30. Zakończenie konferencji

 

Kierownik naukowy konferencji: dr hab. Michał Kuran prof. UŁ

Sekretarz konferencji: mgr Aleksandra Goszczyńska

kontakt: literatura.dawna@uni.lodz.pl

 

Konferencja zorganizowana pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura” stanowi pierwszą część cyklicznego czwartego „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019).

Ksiega abstraktow2

 

„W kręgu staropolskiej moralistyki
i moralistów” – interdyscyplinarna konferencja naukowa (28 września 2020)

Program konferencji W kregu staropolskiej moralistyki i moralistow online 28 wrzesnia 2020 r-1

Ksiega abstraktow W kregu staropolskiej moralistyki

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego konferencję w formie tradycyjnej przekładamy wstępnie na marzec/maj może wrzesień 2021, a więc na czas, gdy (mamy nadzieję) sytuacja epidemiologiczna stanie się jaśniejsza.

Natomiast na dzień 28 września zaplanowaliśmy spotkanie w formie online, w którym w roli referentów z krótkimi 10–15 minutowymi komunikatami wystąpią młodzi adepci nauki, którzy zgłosili chęć udziału w konferencji. Plan konferencji podamy do publicznej wiadomości 22 września. Osoby zainteresowane wysłuchaniem referatów i udziałem w dyskusji proszę o podanie adresów mejlowych, na które będzie można wysłać zaproszenia do udziału w obradach prowadzonych na platformie MSTeams.

Z szacunkiem,

dr hab. Michał Kuran prof. UŁ, kierownik konferencji

Szanowni Państwo,

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie) w dniach 28-30 września 2020 roku.
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) — dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Instytut Badań Literackich. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.) — dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) — dr hab. Michał Kuran prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) — dr hab. Witold Wojtowicz prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie).

Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym:

 • moralistyka religijna i świecka
 • traktaty pedagogiczne i ich oddziaływanie
 • kreowanie wzorców osobowych
 • przekłady pism moralistycznych
 • działalność wychowawcza zakonów
 • moralistyka w staropolskim teatrze
 • formy literackie i ich związek z moralistyką (satyra, epos, kazanie, żywot, komedia, traktat, dialog i in.)
 • sylwetki twórcze staropolskich moralistów
 • problematyka edycji utworów o charakterze moralistycznym

Organizatorzy nie wyznaczają sztywnych barier chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura do końca XVIII wieku. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji.
Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą, uczestników kół naukowych – przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego i starszego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną” miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.
Na zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem oczekujemy do 31 maja 2020 roku. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura.dawna@uni.lodz.pl Opłata konferencyjna wyniesie 350,- zł (doktoranci, studenci) oraz 450,- zł (pracownicy naukowo-dydaktyczni). W jej ramach organizatorzy zapewniają dwa noclegi i wyżywienie. Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do końca czerwca 2020 roku.

Michał Kuran

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, ul. Pomorska171/173, 90-236 Łódź, e-mail: kolo.staropolska.ul@gmail.com