Ukazała się najnowsza książka autorstwa prof. D. Kowalskiej i prof. M. Pietrzak pt. ” Publicystyka Henryka Sienkiewicza. Język – styl – gatunek”

Publikacja daje wgląd w rozwój warsztatu pisarskiego Sienkiewicza, ujawnia autorskie zmagania z gatunkowymi formami wypowiedzi, umożliwia wreszcie odkrycie ówczesnej mentalności, jako że Sienkiewiczowskie widzenie świata to odprysk tamoczesnych zjawisk kulturowo-społecznych, takich jak kolonializm, patriarchat, europocentryzm. Czytelnik zderzy się więc z nieakceptowanymi dziś postawami – mizoginią czy ksenofobią pisarza, trzeba jednak na te cechy patrzeć w kontekście czasów i kultury, a autora traktować jak nieodrodnego syna i świadka swoich czasów.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Hawrysz, prof.UZ

Wszystkie poruszone w monografii kwestie, rzetelnie przeprowadzone analizy lingwistyczno-stylistyczne tekstów publicystycznych i korespondencji podróżniczej odkrywają środki świadczące o indywidualnych formach warsztatu pisarskiego Sienkiewicza, co ważne – ujawniają też przekonania, poglądy pisarza na temat obcych realiów, obserwowanych w czasie zagranicznych peregrynacji. Co więcej, wszystkie zagadnienia szczegółowe zostały zaprezentowane w szerokim kontekście historycznym, kulturowym i genologicznym. […] Duża wartość monografii leży nie tylko w sferze stricte naukowej, lecz także kulturotwórczej i dydaktycznej.

Z recenzji dr hab. Leonardy Mariak, prof. US

 

 

Ukazała się najnowsza książka prof. M. Berkan-Jabłońskiej „Pod wiatr… Czytanie życia Józefy Śmigielskiej-Dobieszewskiej”

Książka Marii Berkan-Jabłońskiej wpisuje się w dwa ważne nurty współczesnej humanistyki – łączy tradycję szczegółowych badań historycznoliterackich w typie case study z szerszą refleksją metakrytyczną zogniskowaną wokół problemu adekwatności dzisiejszych rozpoznań kultury epok minionych. Autorka z dużą świadomością metodologiczną (zarówno na poziomie pracy z archiwaliami, jak i problemowego układu zebranego materiału) prezentuje zapoznaną historię życia i działalności publicznej Józefy Śmigielskiej-Dobieszewskiej. Los kobiety, pisarki, dziś powiedzielibyśmy także aktywistki społecznej, staje się dla Autorki swoistym wyzwaniem do „odzyskiwania” pamięci o faktycznej genealogii polskiego ruchu emancypacyjnego.

Z recenzji dr hab. Iwony Węgrzyn, prof. UJ

*

Czytać cudze życie (jak czyta się, ot tak – znaki, jakimi do nas mówi, jak czyta się tekst, książkę, list, dokument, prywatną korespondencję z najwyższymi standardami podejścia do niej) to zadanie ogromnie odpowiedzialne, mozolne, ale dające satysfakcję. A Autorka nie czyta tylko „biografii intelektualnej”, tym bardziej dzieł i twórczości Dobieszewskiej. Ale czyta właśnie życie, czyta „tekst” życia w jego wielobarwności, wielokształtności, perspektywiczności, w jego zmienności, w jego czarnych i białych plamach, w jego meandryczności i ślepych zaułkach.

Z recenzji dr. hab. Dawida Marii Osińskiego

Ukazała się najnowsza książka prof. dra hab. Arkadiusza Morawca pt. „Polish Literature and Genocide”, opublikowana przez wydawnictwo Routledge (New York–London 2022)

Książka Arkadiusza Morawca Polish Literature and Genocide, opublikowana przez wydawnictwo Routledge (New York–London 2022), ukazuje stosunek literatury polskiej XX i XXI wieku do dwudziestowiecznych aktów ludobójstwa – od eksterminacji Ormian (wypartej ze świadomości społeczeństw Zachodu), poprzez Holokaust, do masakry w Srebrenicy (której Zachód nie zapobiegł). W przypadku ludobójstwa nazistowskiego przedmiotem refleksji jest nie tylko, dobrze już opisana, literatura odzwierciedlająca zagładę Żydów i Polaków, lecz także odnosząca się do ofiar dotąd przeoczanych lub marginalizowanych: osób upośledzonych i chorych psychicznie, Cyganów (Romów i Sinti) oraz sowieckich jeńców wojennych. Na szczegółowo nakreślonym tle historycznym i historycznoliterackim analizowane są utwory m.in. Ficowskiego, Lema, Nałkowskiej, Newerlego, Różewicza, Stasiuka, Szlengla, Szymborskiej, Tochmana, Weliczkera, Woroszylskiego, Żeromskiego. Rozważane są również zagadnienia dotyczące genezy i funkcji „literatury ludobójstwa” – estetycznej, poznawczej, ideowej, społecznej. Jest to pierwsza monografia ukazująca reakcje konkretnej literatury narodowej na różne akty ludobójstwa, a przy tym podnosząca rangę piśmiennictwa polskiego na tle literatury światowej – jako szczególnego świadectwa (oraz świadka) dwudziestowiecznych masowych zbrodni.

Polish Literature and Genocide (fragment)

Ukazała się najnowsza książka
dr A. Petlak

Wincenty Ignacy Marewicz, Zbiory poetyckie, opracowała i wstępem opatrzyła Anna Petlak

 

Prezentowana edycja to pierwsza publikacja książkowa, która powstała w ramach projektu naukowego Edycje krytyczne ze wstępem dzieł wierszem i prozą Wincentego Ignacego Marewicza (1755-1822), finansowanego przez NCN w Krakowie. Celem projektu jest przybliżenie zapomnianych oraz nieznanych współczesnemu czytelnikowi tekstów tego oświeceniowego twórcy. Dorobek pisarza nie doczekał się dotąd edycji krytycznej, a ta opracowana obecnie zmierza do zebrania całej jego spuścizny. W niniejszej edycji krytycznej zaprezentowano trzy zbiory poetyckie Marewicza: Samotne zabawki wierszem (1786), Sielanki (1788) oraz Różne wiersze (1788).

 

Link do publikacji – strona WUŁ:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/zbiory-poetyckie/

Ukazała się książka „Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń” pod red. Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń pod red. Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. Książka została przygotowana przez doktorantki i studentki zrzeszone w Kole Naukowym Językoznawców działającym przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego: Agnieszkę Banach, Klaudię Chalczyńską, Justynę Groblińską, Magdalenę Nowakowską, Martynę Rzeźnik oraz Kingę Straszak – przy merytorycznym wsparciu opiekunów Koła.

Jest to książka pomyślana z jednej strony jako dydaktyczna pomoc dla nauczycieli podejmujących na lekcjach wskazaną problematykę, z drugiej zaś – jako niewielkich rozmiarów poradnik językowy skierowany do osób, które chciałyby podjąć wysiłek indywidualnej pracy nad zwiększeniem posiadanych kompetencji językowych. W szczególności mamy na myśli uczniów, studentów, dziennikarzy, redaktorów, korektorów, pracowników agencji reklamowych i copywriterskich, jakkolwiek publikację tę kierujemy do wszystkich miłośników polszczyzny.

Podręcznik podzielono na dwie części. Pierwsza zawiera ćwiczenia poprawnościowe wyodrębnione w pięciu rozdziałach: 1. Poprawność fonetyczna, 2. Nazwiska polskie – odmiana, etymologia, słowotwórstwo, 3. Odmiana nazwisk obcych, 4. Poprawność składniowa, 5. Poprawność leksykalna, 6. Poprawność frazeologiczna. W drugiej umieszczono odpowiedzi na wszystkie sygnalizowane w książce problemy poprawnościowe.

Anna Wiśniewska-Grabarczyk nominowana do prestiżowej Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

Miło na poinformować, że Pani Anna Wiśniewska-Grabarczyk, doktorantka w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku, w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii została nominowana do prestiżowej Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza za książkę „Porzeczkowy Josef”, wydaną przez Wydawnictwo Anagram. Przyznano pięć nominacji spośród 69 zgłoszonych pozycji.

Rozstrzygnięcie nastąpi 15 września 2019 r. podczas festiwalu „Opętani Literaturą”. Laureat dostanie 40 tys. zł. Po raz pierwszy w tym roku nagrody – po 2 tys. zł – otrzymają także autorzy nominowani.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. W tegorocznym konkursie biorą udział książki wydane w 2018 r.

Więcej informacji o nagrodzie oraz nominowanych w linkach poniżej:

https://kultura.onet.pl/wiadomosci/nagroda-literacka-im-witolda-gombrowicza-ogloszono-nominacje/7w2mfk8

 

Najnowsza monografia prof. Doroty Samborskiej-Kukuć: Twarze Draculi i inne pre-teksty metafizyczne. Zbiór studiów, szkiców i esejów.

„Impulsem tej książki był dialog. Zanim jednak do niego doszło, moje obcowanie z tekstami miało charakter wieczorny i to pod każdym względem: jako nurt zainteresowań prywatnych, odmiennych od głównego – badawczego, ale też jako zbiór nocnych, „sowich pytań”. Gdyby jednak nie konwersacje – żywiołowe i namiętne, ale przede wszystkim erudycyjne, niekiedy nawet epifaniczne – kształt tych dwunastu (z kilkudziesięciu) dokończonych tekstów byłby zapewne inny, być może nie tak synergiczny i nie tak wieloaspektowy, zapełniają je przecież nie tylko moje własne myśli, ale także rozmaite powidoki, pogłosy i asocjacje, których źródło stanowiły rozmowy ze Studentami i Doktorantami. To Oni udowodnili, że rozmowy o metafizyce w czasie dla humanistyki marnym, mają ogromny sens. To Oni byli moją inspiracją i to Im dedykuję tę książkę.”

(fragment wstępu do monografii: Dorota Samborska-Kukuć, Twarze Draculi i inne pre-teksty metafizyczne. Zbiór studiów, szkiców i esejów, Łódź: Primum Verbum 2018, ss. 148.)

Najnowsza książka prof. Krystyny Płachcińskiej „Swój urząd czynić” Profil obywatelski twórczości Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski podejmował problematykę obywatelską nieprzerwanie w ciągu całej swej działalności pisarskiej, w wypowiedziach literackich różnorodnych gatunkowo, w nieustannym przeplocie języka polskiego i łacińskiego. Stale też wrośnięta ona była w podłoże idei stanowiących constans w jego poglądach: o wartości cnoty, umiaru i służby ojczyźnie, a więc pozostawała silnie osadzona w gruncie aksjologii i etyki. Paradoksalnie jednak, odbywało się to równolegle do intensywnych działań gospodarczych poety, które ubogiego dziedzica połowy Czarnolasu uczyniły pod koniec życia człowiekiem niezwykle majętnym.

Utwory Kochanowskiego o profilu obywatelskim rozpięte są między narzędziami liryki i retoryki, ale każde działanie na rzecz dobra publicznego wymaga konkretów i osadzenia w grupie sprawczej. Główną rolą literatury nie jest w takich wypadkach wyrażanie uczuć twórcy, lecz zaszczepianie przekonań i uczuć w odbiorcach. Kryterium wartości utworu pojmowanego jako obywatelski stanowi jego skuteczność. Nasuwają się przy tym także pytania o subiektywnie i obiektywnie pojmowaną rację propagowanych poglądów. Po pierwsze więc – czy działania, do których dany utwór zachęcał, postrzegane były przez poetę jako zgodne z rzeczywistym interesem wspólnoty (zawsze głośno deklarowanym)? Po drugie zaś – czy to rozumienie było słuszne? Pytamy tym samym o skuteczność (równoznaczną tu z pięknem), o uczciwość perswazyjną i wreszcie o mądrość twórcy.

Takie swoiste spojrzenie na Jana z Czarnolasu zostało zaprezentowane w książce.

Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze

„Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego to pierwsza tak obszerna monografia poświęcona w całości twórczości jednego z największych poetów polskiej piosenki. Analizy tekstów Wojciecha Młynarskiego podjęli się językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy. Wśród opracowań przeważają studia naukowe, ale nie zabrakło też artykułów o charakterze popularnym.

Dorobek poety znanego z trafnych komentarzy na temat otaczającej go rzeczywistości został zaprezentowany z różnych punktów widzenia. Przyjrzano się nie tylko słowom, gatunkom i zabiegom językowym, jakie wykorzystywał wybitny twórca, lecz także znaczeniom ukrytym w jego tekstach. Czytelnicy dowiedzą się m.in.: jaki obraz Polaków wyłania się z twórczości Młynarskiego, czym jest dla niego szczęście, jak przedstawiał on kobiety, co można wyczytać z tytułów jego utworów, dlaczego autor Róbmy swoje zasłużył na miano mistrza mowy polskiej i co łączyło go z Okudżawą.

Tom bez wątpienia zainteresuje wszystkich, którzy cenią Wojciecha Młynarskiego i jego artystyczne sposoby konceptualizowania wielobarwnych światów.

„Strasznie lubię cię, piosenko.” Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, pod red. K. Burskiej i E. Olejniczak, Łódź 2018.

„Negacja w języku, tekście, dyskursie”

Oddajemy do rąk Czytelników monografię, w której Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym. Autorzy artykułów zgromadzonych w monografii proponują zarówno ujęcie systemowe negacji: syntaktyczne i semantyczne, jak i komunikacyjne: pragmatyczne, tekstowe, dyskursowe. Negację traktują wąsko – jako składnik semantycznej struktury zdania, mający wpływ na jego budowę formalną, za pomocą którego mówiący odrzuca wydany uprzednio lub domyślny sąd, a także szeroko – jako negowanie, odrzucenie tego, co było lub jest uznane za rzeczywiste, słuszne, właściwe, wartościowe, sprawiedliwe.

„Negacja w języku, tekście, dyskursie”, pod red. B. Cieśli i E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2018.

Więcej informacji o książce