JĘZYKOWE TESTY DIAGNOSTYCZNE 2022/2023 – szczegóły

JĘZYKOWE TESTY DIAGNOSTYCZNE 2022/2023

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

dnia 18.06.2021 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w
sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w
zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.
Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien
posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Ust 2.: „Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich
prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.”
§ 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości
wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego „…W przypadku uzyskania z testu
liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka, odpowiednio B2 dla
studentów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do
rezygnacji z uczestnictwa w lektoracie z danego języka i przystąpienia do egzaminu
końcowego.” Jednocześnie po zdaniu egzaminu końcowego student powinien wybrać
lektorat:
– tego języka obcego na wyższym poziomie,
– innego języka obcego oferowanego przez Studium Języków Obcych UŁ na dowolnym
poziomie, bez konieczności zdania egzaminu z tego języka.
§ 6 tejże uchwały informuje, że :”Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego studiujący
w Uniwersytecie Łódzkim nie mogą w ramach lektoratu dokonać wyboru języka obcego, który jest ich językiem ojczystym lub jest językiem urzędowym w kraju z którego pochodzą.
Dziekan może zwolnić studenta z uczestnictwa w lektoracie, jeśli student obcokrajowiec
wykaże się znajomością języka polskiego na poziomie B2.”
Realizując postanowienia tej uchwały przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z
pięciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego).
Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego kształcenia
(https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test
należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania
można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolna przeglądarką.
(Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)
Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test
z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu
dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP (kod jest dostępny
w dziekanacie danego wydziału). Zwracamy uwagę, że każdy z wydziałów ma inny kod – nie
należy używać kodu z innego wydziału!

KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO
Z SZEŚCIU JĘZYKÓW!
NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!
Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+.
Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź
poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można
przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej
70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem
kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5
poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym
poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to
kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je
pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu
czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności o liczby uzyskanych punktów
możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla
dziekanatów i Studium Języków Obcych.
Uwaga: samodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na
ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli
jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie
i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik
itp.).
Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć
odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków
Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.
Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu po zdaniu w wyznaczonym przez
SJO terminie egzaminu końcowego (programowego) na poziomie minimum B2
zawierającego elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów oraz
nabycia prawa do wyboru tego języka na wyższym poziomie lub innego języka na
dowolnym poziomie (również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co
najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych
odpowiedzi.
Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+)
prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ
zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu końcowego (programowego) na
poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego
kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz literatury
obowiązkowej i uzupełniającej są dostępne w opisie przedmiotu w systemie USOS.
Sugerujemy również kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia na danym kierunku w
godzinach dyżurów.
Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny
od roku akademickiego 2014/15 jest testem obowiązkowy dla wszystkich studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/17. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy
lektoratowej.

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować
się z helpdesk@uni.lodz.pl
Po rozwiązaniu testu prosimy o wypełnienie właściwej deklaracji:
– deklaracja wyboru języka (załącznik nr 1). Deklarację tę powinni wypełnić studenci,
którzy nie deklarują zamiaru zwolnienia z uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie
programowym. Wypełnioną deklarację należy niezwłocznie dostarczyć do właściwego
sekretariatu kierunku.
Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych;
– deklaracja przystąpienia do egzaminu programowego oraz wyboru innego języka
obcego (załącznik nr 2). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy w teście
diagnostycznym nabyli prawo do zwolnienia z lektoratu i deklarują zamiar wystąpienia do
dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i przystąpienie do
egzaminu końcowego – programowego przed rozpoczęciem lektoratu (załącznik nr 5).
Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu
Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2023r. Na tej
podstawie zostanie Państwu wyznaczony termin egzaminu końcowego oraz zostaną Państwo
przydzieleni do grup lektoratowych innego języka;
– deklaracja wyboru drugiego języka obcego po zaliczeniu lektoratu na podstawie
certyfikatu (załącznik nr 3- fakultatywnie). Deklarację tę wypełniają studenci, którzy
deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa
w lektoracie na podstawie posiadanego certyfikatu międzynarodowego (załącznik nr 4) i
jednocześnie deklarują zamiar udziału w lektoracie innego języka na dowolnym poziomie.
Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu
Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2023r. Na tej
podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka.
Uwaga: posiadanie certyfikatu międzynarodowego ( Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UŁ
z dnia 18 czerwca 2021r.) uprawnia do zaliczenia lektoratu języka obcego nowożytnego bez
konieczności wyboru innego języka (podanie do dziekana wydziału należy złożyć po
zaopiniowaniu przez Studium Języków Obcych- załącznik nr 4).
Testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego kształcenia
do dnia 20 grudnia 2022 r. (podstawa prawna: uchwała Senatu UŁ nr 206 z dnia 18.06.2021w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym)

Załącznik nr 2 – deklaracja przystąpienia do egzaminu programowego oraz wyboru innego języka obcego

Załącznik nr 3 – deklaracja wyboru drugiego języka obcego po zaliczeniu lektoratu na podstawie certyfikatu

Załącznik nr 4 – podanie o zwolnienie z egzaminu końcowego w zakresie nowożytnego języka obcego

Załącznik nr 5 – podanie o do dopuszczenie do egzaminu końcowego z języka obcego oraz zgodę na uczęszczanie na lektorat innego języka

Wnioski o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie (załącznik nr 3,4 lub 5) z opinią Studium Języków Obcych można składać w COS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2023r.

Deklaracji wyboru języka (załącznik nr 1) należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety:

Załacznik nr 1 deklaracja językowa

Ankietę należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2022 roku.

Uzyskanie przez studenta kwalifikacji z języka obcego nowożytnego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 lub wyższego na podstawie certyfikatu językowego, ujętego w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego na studiach I stopnia w UŁ, jest równoważne ze zdaniem egzaminu z nowożytnego języka obcego, przeprowadzonego w Uniwersytecie Łódzkim, pod warunkiem posiadania przez studenta umiejętności językowych przewidzianych w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla danego poziomu kształcenia. Zaliczenia przedmiotu w takich przypadkach dokonuje dziekan wydziału w porozumieniu z dyrektorem Studium Języków Obcych UŁ.

KOD DOSTĘPU do platformy Moodle UŁ dla studentów Wydziału Filologicznego – FL 15

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 1

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 2

egz program

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 3 certyfikat

Podanie egz. program. zał.5

Podanie 2022 cert zał.4