Konferencja „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”

19 października 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, która została zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady toczyły się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ znajdującym się przy ulicy Pomorskiej 171/173. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dra hab. Antoniego Różalskiego oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Patronat medialny nad konferencją sprawowały TVP3 Łódź oraz Radio Parada.


Tegoroczna konferencja była okazją do spotkania specjalistów różnych dziedzin, w kręgu zainteresowań których znajdują się biologiczne i społeczne uwarunkowania mowy. Wydarzenie dało możliwość ukazania logopedii jako dziedziny o interdyscyplinarnych podstawach oraz przyczyniło się do kontynuacji dyskusji i współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali rozmaici specjaliści: logopedzi, audiolodzy, foniatrzy, pedagodzy, psycholodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, językoznawcy, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja. Spotkanie specjalistów zróżnicowanych dyscyplin okazało się bardzo konstruktywne w celu stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni dla diagnozy i terapii na miarę XXI wieku.

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników, którzy reprezentowali różne zawody i profesje, m.in. logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, fizjoterapeutów oraz liczne grono studentów logopedii. Wygłoszonych zostało 37 referatów, których prelegenci reprezentowali następujące ośrodki naukowe i badawcze: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Grupową Praktykę Stomatologiczną w Bolesławcu, Centrum Onkologii – Instytut Oddział w Gliwicach, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.