Logopaedica Lodziensia – nowy numer

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego „Logopaedica Lodziensia” Nr 4 (2020).

Rocznik „Logopaedica Lodziensia” powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia.

Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w „Logopaedica…” zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych problematyce zaburzeń komunikacji językowej. Dzięki temu pismo promuje najnowszą wiedzę, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, jak również przedstawia wartościowe, innowacyjne rozwiązania praktyczne z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Irena Jaros

Zapraszamy do lektury!

W nowym numerze polecamy


Aktywność językowa trzyletniego dziecka w interakcji z dorosłymi. Opis przypadku

Honorata Dłużewska-Owczarek, Monika Kaźmierczak

Logopedyczne studium przypadku pacjentki z rozpoznaniem zespołu psychoorganicznego czołowego

Renata Gliwa

Zalecenia terapeutyczne dla opiekunów osób z dysfagią

Agnieszka Hamerlińska, Jacek J. Błeszyński, Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik

Psychologiczne uwarunkowania sprawności metajęzykowej dzieci w wieku przedszkolnym

Katarzyna Jachimowska, Paulina Pawłowska

Nowe technologie w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy

Joanna Jatkowska

Konceptualizacje głosu

Monika Kaźmierczak

Wiedza nauczycieli oraz studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na temat dysfunkcji oraz parafunkcji zespołu ustno-twarzowego

Marta Kosicka, Ewa Gacka

Diagnozowanie dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym

Renata Marciniak-Firadza

Lingwistyka komunikacji alternatywnej i wspomagającej w procesie diagnozy niemowności oraz niemówienia

Mirosław Michalik

Logopedia jako nauka interdyscyplinarna w oczach logopedów. Wstępne wyniki badań

Danuta Pluta-Wojciechowska

Szczegółowe podsumowanie oceny zaburzeń mowy i terapii logopedycznej prawie niemówiącego australijskiego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Danielle Sims

Neurorozwojowy wymiar gestu wskazywania palcem – rozwój i stymulacja

Anna Siudak, Ewa Bielenda-Mazur

Uwarunkowania skuteczności terapii utrwalonego jąkania w opiniach logopedów i studentów logopedii

Paulina Piekacz, Katarzyna Węsierska, Marta Węsierska

Budowa graficzna pisma oraz zaburzenia w strukturze wyrazów na przykładzie wybranych próbek tekstów pisanych przez dorosłe osoby z dysleksją

Marzena Maria Szurek

Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z niewielkim nasileniem niepłynności mówienia

Tomasz Woźniak

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND