Oferta seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów I stopnia filologii polskiej – sem. letni 2020/2021

Oferta seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów I stopnia filologii polskiej – sem. letni 2020/2021

Zapisy u prowadzących w terminie 07 – 15.01.2021

 

Seminaria literaturoznawcze

 

dr hab. Maria Berkan-Jabłońska, prof. UŁ

Tematyka prac licencjackich przewidzianych na moim seminarium może dotyczyć m.in.:

 1. literatury dziewiętnastowiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem krajowego piśmiennictwa okresu międzypowstaniowego. Mile widziane są prace dotyczące ówczesnej prozy, epistolografii, prasy dziewiętnastowiecznej, twórczości kobiet, opracowania materiałów archiwalnych i rękopiśmiennych. Chętnie jako przedmiot studenckich badań przyjmuję zagadnienia związane z autorami lub dziełami współcześnie słabo rozpoznawalnymi oraz wybranymi zjawiskami życia literackiego i społeczno-obyczajowego XIX w.,
 2. analiz komparatystycznych w zakresie badań nad XIX wiekiem (np. porównania konkretnych motywów, postaw światopoglądowych czy rozwiązań formalnych podejmowanych w literaturze zachodnioeuropejskiej i polskiej),
 3. recepcji tradycji romantycznej w latach późniejszych (także w wieku XX-XXI),
 4. procesów przenikania się gatunków i konwencji literackich XIX w. (np. sentymentalizmu, romantyzmu, biedermeieru, protorealizmu, realizmu) oraz ich konsekwencji dla struktury i tematyki utworów,
 5. nurtów kultury popularnej XIX w. i społecznego odbioru literatury.

 

Akceptuję również własne propozycje badawcze studentów, zgodne z ich zainteresowaniami, jednak pozostające w związku z szeroko pojętą formułą dziewiętnastowieczności.

Serdecznie zapraszam.

Zapisy drogą mailową: maria.berkan@uni.lodz.pl

 

 

dr hab. Małgorzata Domagalska, prof. UŁ

Przedmiotem badawczego namysłu na prowadzonym przeze mnie seminarium licencjackim będzie twórczość mniej znanych pisarzy XIX i początku XX wieku. We wskazanym zakresie studenci sami dokonują wyboru materii, która stanie się przedmiotem ich badawczego zainteresowania. Mile widziane są prace oparte na materiale prasowym, niewykraczające poza 1939 rok. Ponadto szeroko pojmowana problematyka żydowska, kwestie relacji polsko-żydowskich, reprezentacji Żydów w literaturze, w sprecyzowanych przypadkach problematyka Zagłady.

Zapisy drogą mailową: malgorzata.domagalska@uni.lodz.pl

 

 

dr hab. Małgorzata Gajak-Toczek, prof. UŁ

Program seminarium licencjackiego z zakresu literaturoznawstwa i kształcenia polonistycznego

Seminarium, które Państwu proponuję, ma charakter interdyscyplinarny, wspiera go twórcza dyskusja na temat literatury i sztuki. Adresowane jest do wszystkich pasjonatów literatury, nie tylko tych, którzy myślą o podjęciu pracy nauczyciela w szkole. Uwagę koncentrować będzie można na aksjologicznym wymiarze szeroko rozumianych tekstów kultury, ich aspekcie poznawczym, filozoficznym, terapeutycznym, wychowawczym, estetycznym (interpretacje pojedynczych utworów, cyklów, tomów; ujęcia syntetyczne; studia biograficzne). Refleksją proponuję objąć dokonania artystów uznanych, jak też marginalizowanych czy wręcz zapomnianych przez historię literatury. Oferuję Państwu również zagadnienia związane z intertekstualnością [obecność „(prze)czytanego” w „przeczytanym”, związki literatury z malarstwem, filozofią, muzyką, filmem, teatrem, ideologią, polityką, historią, religią].

Interesują mnie ponadto zagadnienia związane z edukacją polonistyczną. W tym obszarze oglądowi badawczemu warto poddać możliwości aplikacji metodologii macierzystej na grunt szkolnej dydaktyki w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Przedmiotem badań może stać się edukacja aksjologiczna w kształceniu literacko-kulturowym. Pokieruję również pracami dotyczącymi percepcji tekstów w szkolnej rzeczywistości komunikacyjnej. W polu obserwacji proponuję dodatkowo umieszczenie zagadnień związanych z diagnozowaniem, analizą i opisem zjawisk, mających wpływ na rzeczywistość szkolną. Przygodą może stać się rekonstrukcja dorobku życiowego wybitnych polonistów. Takie spotkanie to niepowtarzalna sposobność dialogicznego obcowania z Innym (w tym momencie otwiera się możliwość poszukiwań w dawnych zasobach prasowych i materiałach archiwalnych, coraz łatwiejszych ze względu na digitalizację zbiorów). Obrazowanie modelu pożądanego nauczyciela, jak też ukazywanie wizji szkoły w aspekcie socjologicznym, filozoficznym, historycznym to kolejny ważny blok tematyczny.

Mile widziane są propozycje zgłaszane przez Państwa. Na seminarium można przyjść z własną ofertą, nie jest to jednak konieczne (temat sprecyzujemy wspólnie).

Na seminarium proszę zapisywać się droga mailową: malgorzata.gajak@uni.lodz.pl; mgajaktoczek@o2.pl

Serdecznie zapraszam do wspólnych poszukiwań, wędrówek, (z)błądzeń i re-wizji.

 

dr Małgorzata Mieszek

Na seminarium zapraszam osoby zainteresowane dawną kulturą i literaturą polską. Prace mogą koncentrować się na analizie wybranego utworu, motywu literackiego, bohatera czy struktury świata przedstawionego itd. Interesują mnie zarówno teksty należące do literatury wysokiej, jak też utwory z kręgu literatury niskiej, popularnej (np. romanse, literatura sowizdrzalska). Chętnie powitam także osoby zainteresowane dawnym dramatem i teatrem (popularnym, dworskim czy szkolnym). Możecie zająć się Państwo zagadnieniem okazjonalności występów, analizą elementów „ramy wydawniczej”, tematyką, motywami, obecnością pozasłownych środków wyrazu artystycznego (muzyka, taniec) itd. Pod moją opieką mogą także powstawać prace o charakterze edytorskim (przygotowanie do wydania wybranych tekstów z literatury dawnej). Rozprawy mogą dotyczyć również recepcji literatury staropolskiej w okresach późniejszych.

Otwarta jestem również na Państwa propozycje. Temat uzgadniany jest zawsze indywidualnie i wypływa z zainteresowań studenta.

Zapisy za pośrednictwem maila: malgorzata.mieszek@uni.lodz.pl

 

Seminaria językoznawcze

 

dr Bartłomiej Cieśla

O wykładowcy

Adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską, dotyczącą cech językowych tekstów publikowanych na łamach łódzkiego tygodnika „Wolna Myśl – Wolne Żarty” obronił w roku 2009. Monografia została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa polonistycznego ukończoną na Uniwersytecie Łódzkim. W okresie studiów pracował w „Gazecie Wyborczej” na stanowisku korektora językowego, współpracował też z mediami studenckimi. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy językoznawczej „Łódzkie czasopisma humorystyczne w okresie międzywojnia” napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Michalewskiego.

Stale współpracuje z internetową Poradnią Językową UŁ, udzielając wskazówek językowych i edytorskich. Współautor podręcznika dotyczącego kreatywności słownej w reklamie, redaktor zbioru ćwiczeń poświęconego poprawności językowej i wielu publikacji naukowych. Wiedzę teoretyczną z wielkim zamiłowaniem przenosi na grunt konkretnych projektów redaktorskich, copywriterskich
i szkoleniowych. Zainteresowania naukowe doktora Bartłomieja Cieśli koncentrują się wokół zagadnień poprawności językowej, genologii lingwistycznej i stylistyki.

O seminarium

W trakcie seminarium analizie zostaną poddane problemy dotyczące współczesnej polszczyzny.

Proponowana tematyka:

 1. Wzorce gatunkowe tekstów medialnych i użytkowych.
 2. Tendencje językowe we współczesnych środkach masowego przekazu.
 3. Agresja językowa, przemoc w języku.
 4. Przejawy kreatywności językowej w różnych typach wypowiedzi.
 5. Język w reklamie.
 6. Copywriting internetowy.
 7. Podstawowe komponenty kultury języka (poprawność językowa, skuteczność językowa, etyka i estetyka słowa) a ich realizacja w konkretnych przekazach.
 8. Poradnictwo językowe w internecie.
 9. Wywieranie wpływu za pomocą języka (propaganda – perswazja – manipulacja).
 10. Rola zachowań niewerbalnych w kreowaniu znaczeń. Język a komunikacja niewerbalna.
 11. Multimodalność wypowiedzi.
 12. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny (szczególnie: urzędowy, retoryczny, religijny).
 13. Współczesna polska onimia.
 14. Język a kreowanie wizerunku osoby, instytucji.
 15. Język tekstów literackich, piosenek.
 16. Językowy obraz świata.

Każdy z seminarzystów może zaproponować własny temat. Zachęcam do kontaktu e-mailowego: bartlomiej.ciesla@uni.lodz.pl

 

dr hab. Edyta Pałuszyńska, prof. UŁ

Seminarium licencjackie z językoznawstwa – propozycje zagadnień (są to jedynie ogólne sformułowania, które mają stanowić dla studentów wskazówkę do sprecyzowania własnych tematów zgodnych z ich zainteresowaniami badawczymi).

Leksyka współczesnego języka polskiego i jej zróżnicowanie.
Współczesny polski dyskurs medialny.
Argumentacja w dyskursie publicznym.
Współczesna frazeologia i frazematyka.
Eufemizmy i wulgaryzmy we współczesnym języku polskim.
Perswazja językowa.
Gatunek a jego realizacja. Analiza wybranych gatunków prasowych, telewizyjnych, radiowych.
Poprawność językowa osób publicznych.
Współczesna etykieta językowa.
Cechy językowe i stylowe komunikacji internetowej (np. blogi, portale społecznościowe).
Humor w komunikacji.
Wielojęzyczność a rozwój mowy.
Stereotypizacja w języku.
Zróżnicowanie socjolektalne polszczyzny.

Zapisy na seminarium odbywają się drogą elektroniczną: edyta.paluszynska@uni.lodz.pl

 

 

dr hab. Katarzyna Sicińska, prof. UŁ

Zapraszam na seminarium osoby zainteresowane problematyką językoznawczą. Proponuję tematykę dotyczącą zarówno współczesnej, jak i dawnej polszczyzny, różnych jej odmian i stylów, reprezentowaną w różnego typu tekstach. W szczególności mogą to być następujące zagadnienia:

 

 1. Leksyka i frazeologia w tekstach dawnych i współczesnych (słownictwo wybranych tekstów i odmian językowych, np. słownictwo młodzieżowe, sportowe, muzyczne, regionalne, terminologia; słownictwo tematyczne dotyczące np. stroju, pożywienia, architektury itp.).
 2. Styl prozy polskiej dawnej i współczesnej (styl wybranych utworów, analiza wybranych środków językowych, np. potocyzmów).
 3. Językowa kreacja postaci i innych elementów świata przedstawionego w wybranych utworach literackich (dawnych i współczesnych).
 4. List – forma gatunkowa, język i styl dawnej i współczesnej korespondencji, formy zwracania się do adresata, sposoby wyrażania uczuć itp.
 5. Tradycyjne i współczesne konteksty gwary (gwara w środowisku wiejskim, stylizacja gwarowa w literaturze, gwara w mediach, reklamie, tekstach piosenek itd.).
 6. Język folkloru – analiza językowa i stylistyczna pieśni ludowych, podań, legend, gawęd itp. z wybranego regionu Polski.
 7. Charakterystyka językowa tekstów dawnych (grafia, fonetyka, fleksja, leksyka, składnia).
 8. Nazwy własne w utworach literackich.

 

Mile widziane są także propozycje własne studentów, zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami.

Zapisy na seminarium odbywają się drogą mailową: katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

 

 

dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ

Tworzywem każdej wypowiedzi, każdego tekstu jest język. Jeśli chcemy coś powiedzieć o tekście (jakimkolwiek – użytkowym czy artystycznym, dawnym czy współczesnym), powinniśmy wyjść właśnie od tworzywa, a więc od języka. To jest punkt wyjścia, który proponuję kandydatom na moje seminarium licencjackie. Punkt dojścia, a więc cel analizy, może być różny (w zależności od zainteresowań), np. obraz jakiegoś elementu rzeczywistości fizycznej lub psychicznej (obraz kobiety, obraz dziecka, obraz uczuć, obraz szkoły itp.), opis gatunku (np. prasowego, urzędowego, internetowego), charakterystyka języka autora (tzw. idiolektu, przy czym może to być autor blogu, felietonu czy piosenki), opis wybranych środków z różnych poziomów języka (choćby charakterystyka tematyczna słownictwa czy badanie funkcji nazw własnych w tekście literackim) itp. Analizą można objąć całe spektrum tekstów: użytkowych i kreatywnych, dawnych i współczesnych, reprezentujących kulturę wysoką i popkulturę.

Być może zainspirują Państwa przykładowe tematy z moich poprzednich seminariów licencjackich:

 1. Charakter i funkcja nazw własnych w powieści Mai Lidii Kossakowskiej Cień Śmierci.
 2. Tendencje imiennicze w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie ksiąg metrykalnych Parafii św. Jacka i św. Doroty z lat 1923-1926 oraz 1988-1995.
 3. Słownictwo dotyczące ubioru kobiety w XIX- i XX-wiecznych wydaniach czasopisma kobiecego „Bluszcz”
 4. Stylizacja językowa w grze komputerowej „Wiedźmin 3. Dziki Gon”.
 5. Językowy obraz uczuć głównej bohaterki Lalki Bolesława Prusa.
 6. Kobieta na szerokim świecie, czyli językowy obraz kobiety w czasopiśmie „Moja Przyjaciółka” z lat 1934-1938.
 7. Nazwy kobiet w czasopiśmie „Bluszcz” z lat 1924-1925. Analiza semantyczna i formalna.

 

Zapisy na seminarium odbywają się drogą mailową: ewa.wozniak@uni.lodz.pl