Ogólnopolska konferencja naukowa „Dyskursy internetowe a norma”, Łódź  (7 – 8 czerwca 2021 r.)

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„DYSKURSY INTERNETOWE A NORMA”

ŁÓDŹ, 7–8 CZERWCA 2021 R.

 

 

Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dyskursy internetowe a norma”, która odbędzie się
w formie online (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) w dniach 7–8 czerwca 2021 roku.

Główne dwa wzajemnie uzupełniające się zagadnienia, którym chcemy poświęcić nasze spotkanie, dotyczą — po pierwsze — wpływu dyskursów internetowych na współczesną normę językową i komunikacyjną, po drugie — kształtowania się norm zachowań komunikacyjnych, w tym językowych, w różnych typach dyskursów internetowych. Do dyskusji zapraszamy nie tylko językoznawców, lecz także medioznawców, kulturoznawców, socjologów, psychologów, antropologów, dydaktyków i metodyków nauczania zdalnego.

Proponujemy poddać naukowej refleksji między innymi następujące ogólne zagadnienia, które w toku Państwa rozważań zapewne zostaną uszczegółowione, zmodyfikowane, doprecyzowane:

  • dyskursy internetowe i ich typy a normy komunikacji,
  • internetowe wspólnoty komunikacyjne a kształtowanie się normy,
  • generyczne determinanty kształtowania się normy w dyskursach internetowych,
  • kultura językowych i pozajęzykowych zachowań w dyskursach internetowych,
  • normy zachowań komunikacyjnych i zwyczaje językowe w komunikacji zdalnej (np. w pracy zdalnej, w edukacji zdalnej),
  • zakłócenia norm językowo-komunikacyjnych w dyskursach internetowych,
  • dyskursy internetowe jako źródło zmian językowo-komunikacyjnych.

 

 

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesłać do 15 kwietnia 2021 roku. Informację o przyjęciu tematu referatu oraz numer konta prześlemy
do 20 kwietnia 2021 roku.

Opłata konferencyjna, która wynosi 200 zł, obejmuje obsługę informatyczną oraz publikację tekstów w punktowanym czasopiśmie uniwersyteckim „AUL Folia Linguistica” (po uzyskaniu dwu pozytywnych recenzji) lub w recenzowanej monografii wieloautorskiej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

Komitet organizacyjny:

prof. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

dr hab. Katarzyna Jachimowska

dr Katarzyna Burska

dr Bartłomiej Cieśla