Prof. Dorota Samborska-Kukuć laureatką Nagrody Rektora UŁ

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski, po rekomendacji Komisji ds. nagród Rektora UŁ, przyznał nagrody za osiągnięcia naukowe finansowane z funduszu rozwoju naukowego Uczelni.

W tym roku nagrody zostaną przyznane w trzech dziedzinach nauki:

Dziedzina nauk humanistycznych – prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (Wydział Filologiczny). Wniosek został zgłoszony w związku z autorstwem jedenastu publikacji w punktowanych czasopismach, współredakcją naukową monografii zbiorowej oraz dwoma artykułami w monografiach naukowych.

Dziedzina nauk społecznych – dr hab. Monika Wróbel (Wydział Nauk o Wychowaniu). Wniosek został zgłoszony w związku ze współautorstwem pięciu artykułów naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W czterech artykułach dr M. Wróbel była pierwszym autorem z wkładem: 60 %, 50 %, 35%, 30%, w jednym pełniła rolę wspomagającą. Większość z opublikowanych badań była realizowana w ramach kierowanego przez dr Wróbel projektu finansowanego z NCN realizowanego w latach 2018-2021 pt. „Społecznie indukowany afekt i Wielka Dwójka. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne”.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – zespół w składzie: dr Ł. Półtorak, prof. dr hab. S. Skrzypek, dr K. Rudnicki (Wydział Chemii). Wniosek zosyał zgłoszony w związku z dorobkiem naukowym zespołu pt. „Elektrochemiczne badania spolaryzowanych granic cieczowych”, który obejmuje: trzy publikacje w punktowanych czasopismach, dwa granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauk przyznane w 2019r.: „Miniaturyzacja dla elektrochemii. Sensory elektrochemiczne do wykonania substancji narkotycznych –SmallDrugSens”, „Porowate membrany na bazie polimerowych folii termokurczliwych jako nowoczesne sensory oparte na spolaryzowanych granicach cieczowych”.

Serdecznie gratulujemy!