Rehabilitacja zaburzeń głosu


TEMATYKA

Rehabilitacja głosu to praca nad poprawną emisją głosu, mająca na celu zwiększenie komfortu mówienia i obejmująca diagnostykę i terapię zaburzeń. Rehabilitacja zaburzeń głosu dotyczy głównie chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego, z dysfonią czynnościową (chrypką), z chorobami organicznymi krtani (guzki głosowe, niedowłady, przerosty i porażenia fałdów głosowych), po mikrochirurgii krtani oraz po całkowitym usunięciu krtani (nauka mówienia przełykowego), z uwarunkowanymi hormonalnie mutacjami, z zaburzeniami artykulacji spowodowanej zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy ustnej i gardła.

Ponieważ studia podyplomowe z logopedii tylko w minimalnym stopniu wyposażają słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę z pacjentem z zaburzeniami głosu, odczuwany jest niedobór tego typu specjalistów i to zarówno w regionie łódzkim, jak i w całym kraju


PROGRAM

Program studiów zakłada odbycie przez słuchacza 170 (na 280 ogólnie) godzin zajęć typowo praktycznych o charakterze warsztatowym (130 godz. warsztatów + 40 godzin praktyk).

Absolwent podyplomowych studiów Rehabilitacja zaburzeń głosu ma uprawnienia do pracy z pacjentami z zaburzeniami głosu i może posługiwać się tytułem: specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu.


CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (jeden rok).


LICZBA MIEJSC

  • minimalnie 15 osób
  • maksymalnie 36 osób

KOSZTY UCZESTNICTWA

3.900 zł za rok (rata semestralna: 1950 zł)


WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która:

1. Uzyskała tytuł licencjata logopedii lub magistra logopedii.

2. Posiada tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyła w ramach:

  • podyplomowych studiów logopedycznych (4-semestralnych; min. 600 godzin);
  • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich  (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

3. Ma ukończone studia medyczne i ma specjalizację z audiologii lub foniatrii;

4. Ma ukończone studia licencjackie lub magisterskie z fizjoterapii;

5. Ma ukończone studia teatralne lub studia muzyczne.

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.


ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w Sekretariacie (ul. Pomorska 171/173, pok. 3.92). Termin przyjmowania dokumentów jest ogłaszany na stronie internetowej: www.dialektologia.uni.lodz.pl oraz www.uni.lodz.pl.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm
  • odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych z rehabilitacji głosu
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej)

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje:

  • konkurs dyplomów/świadectw
  • kolejność zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pok. 3.92 (III piętro)
tel. 42 635-67-57

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00


Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub mailowo w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o terminie spotkania organizacyjnego.

Osoby, które nie zostały przyjęte, również otrzymają informację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów; są przy tym informowane, które miejsce zajmują na liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostanie zarejestrowanych 12 osób, z której, w przypadku ewentualnej rezygnacji z listy przyjętych,  będą dokonywane uzupełnienia.

Osoby z listy rezerwowej, które zostaną przyjęte na studia zostaną o tym poinformowane mailowo lub listownie.

Najważniejsze informacje dla kandydatów na studia i dla słuchaczy są zamieszczane na stronie internetowej: www.dialektologia.uni.lodz.pl

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty


OPŁATA REKRUTACYJNA

Brak


KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza


OSOBA KONTAKTOWA

mgr Małgorzata Kokot 

tel. 42 635-67-57