Test diagnostyczny z nowożytnego języka obcego – dla I roku studiów I stopnia

Test diagnostyczny z nowożytnego języka obcego – dla I roku studiów I stopnia

KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU JĘZYKÓW! NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

Testy diagnostyczne są dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego kształcenia od dnia 3 listopada 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.

https://moodle.uni.lodz.pl/local/staticpage/view.php?page=testy_diagnostyczne_2022

UWAGA!!! Wymagana jest samodzielna rejestracja w kursie, należy użyć klucza dostępu przeznaczonego dla swojego wydziału.

Wydział Filologiczny FL15

 

 • Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+.
 • Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna).
 • Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut!
 • Do testu można przystąpić tylko 1 raz!
 • Test należy rozpocząć od poziomu A1.
 • Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2, a potem kolejno do B1, B2, B2+.
 • Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+.
 • Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to kolejny poziom „nie otworzy się”.
 • Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu.
 • Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności od liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla dziekanatów i Studium Języków Obcych.

Uwaga: samodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu po zdaniu w wyznaczonym przez SJO terminie  egzaminu końcowego na poziomie minimum B2 zawierającego elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów oraz nabycia prawa do wyboru tego języka na wyższym poziomie lub innego języka na dowolnym poziomie (również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu końcowego na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Również w takiej sytuacji sugerujemy kontakt z Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 149/153 90-236 Łódź , sekretariat tel. 635-52-72 (Budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej).

Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/15 jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/17. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z helpdesk@uni.lodz.pl

Po rozwiązaniu testu prosimy o wypełnienie właściwej deklaracji:

 • deklaracja wyboru języka (załącznik nr 1) (annex no 1). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy nie deklarują zamiaru zwolnienia z uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie programowym. Wypełnioną deklarację należy niezwłocznie dostarczyć do właściwego dziekanatu. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych;
 • deklaracja przystąpienia do egzaminu programowego oraz wyboru innego języka obcego (załącznik nr 2) (annex no 2). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy w teście diagnostycznym nabyli prawo do  zwolnienia z lektoratu i deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i przystąpienie do egzaminu końcowego (załącznik nr 5) (annex no 5). Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2023 r. Na tej podstawie zostanie Państwu wyznaczony termin egzaminu końcowego oraz zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka;
 • deklaracja wyboru drugiego języka obcego po zaliczeniu lektoratu na podstawie certyfikatu (załącznik nr 3 – fakultatywnie) (annex nr 3 – optionally) . Deklarację tę  wypełniają studenci, którzy deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie na podstawie posiadanego certyfikatu międzynarodowego (załącznik nr 4) (annex no 4) i jednocześnie deklarują zamiar udziału w lektoracie innego języka na dowolnym poziomie. Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022 r. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka.

Uwaga: posiadanie certyfikatu międzynarodowego (Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r.) uprawnia do zaliczenia lektoratu języka obcego nowożytnego bez konieczności wyboru innego języka (podanie do dziekana wydziału należy złożyć po zaopiniowaniu przez Studium Języków Obcych (załącznik nr 4) (annex no 4).

 

Informacje szczegółowe dotyczące lektoratów na stronie internetowej Studium Języków Obcych UŁ: https://www.sjo.uni.lodz.pl/lektoraty-programowe