Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2020/2021 (NAUCZYCIELE AKADEMICCY)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Budynek Wydziału otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa po wejściu do budynku;
 • Pracownicy i studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę lub przyłbicę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych;
 • Podczas przemieszczania się w budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;
 • Należy zachowywać zalecany dystans społeczny (co najmniej 1,5 m);
 • Należy – w miarę możliwości – unikać jeżdżenia windą z innymi osobami;

 

II. Sale dydaktyczne i organizacja zajęć

 • Na drzwiach każdej sali oraz auli znajduje się informacja o liczbie osób mogących jednocześnie w niej przebywać;
 • Sale zostały  przygotowane zgodnie z przewidzianą liczbą osób, a nadmiar krzeseł został usunięty;
 • Przy każdym wejściu do auli udostępniony jest stojak z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca w aulach, które zostały wyłączone z użytkowania, zostały oznaczone taśmą ostrzegawczą z informacją „Miejsce wyłączone”;
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w sali dydaktycznej do momentu zajęcia miejsc przez studentów. To samo dotyczy nauczycieli akademickich, którzy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne bez maseczki jedynie w przypadku, kiedy podczas zajęć nie przemieszczają się po Sali;
 • Zaleca się, aby osoba przeprowadzająca zajęcia stacjonarne dysponowała listą osób, które danego dnia w nich uczestniczyły. Lista osób uczestniczących w zajęciach może być w formie elektronicznej lub papierowej. Lista powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres mailowy. Po upływie 30 dni listę taką można zniszczyć. W przypadku stwierdzenia zakażenia u jednego ze studentów nauczyciel może udostępnić wykaz osób biorących udział w zajęciach, które miały potencjalną styczność z chorym i mogły się zarazić.
 • Aula A5 (sala Rady Wydziału) zostanie udostępniona do użytku po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić i wysłać e-mailem odpowiedni wniosek do sekretariatu Dziekana ;
 • Zajęcia w auli mogą odbywać się zmianowo z zachowaniem odstępu między zajęciami co najmniej 1,5 h w celu jej przewietrzenia i zdezynfekowania;
 • Zaleca się częste wietrzenie sali oraz auli pomiędzy kolejnymi zajęciami;
 • Sale dydaktyczne są codziennie dezynfekowane przez służby sprzątające;

 Sale dydaktyczne na potrzeby zajęć zdalnych:

 • Do dyspozycji nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć zdalnych udostępnia się 5 sal o numerach 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07 znajdujących się na parterze budynku.
 • Wykazem tych sal dysponuje sekretariat właściwej jednostki. Rezerwacji sal dokonują pracownicy poszczególnych sekretariatów.

 

III. Pokoje służbowe

 • W pokojach służbowych pracownicy mogą przebywać bez maseczek jeśli pracują w stałym składzie i zachowana jest co najmniej 1,5-metrowa odległość od kolejnego stanowiska pracy;
 • Rekomendowane jest ustalanie dyżurów nauczycieli akademickich w budynku w taki sposób, żeby w jednym pokoju przebywał w tym samym czasie jeden pracownik;

 

IV. Konferencje i inne wydarzenia

 • Konferencje i inne wydarzenia organizowane w budynku odbywają się według tych samych zaleceń sanitarnych. Uczestników konferencji/innych wydarzeń obowiązują zasady bezpiecznego zachowania w budynku (punkt I). Organizator konferencji/innego wydarzenia jest odpowiedzialny za stosowanie się do zaleceń bezpiecznej organizacji konferencji/spotkania.
 • Firma świadcząca usługę cateringową winna poświadczyć organizatorowi mailowo lub w wersji papierowej, że przygotowanie posiłków/przekąsek oraz ich wydawanie odbędzie się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym;

Na potrzeby organizacji spotkania/konferencji określa się rekomendacje pozwalające na organizację bezpiecznego dla uczestników poczęstunku:

 • przystawki, przekąski słodkie powinny zostać przygotowane do podania w gotowych lunch boxach;
 • dostępne napoje powinny być przygotowane w jednorazowych zamkniętych butelkach/kartonikach o pojemności 0,25l;
 • zaleca się, aby obiad został zapakowany w pojemniki jednorazowe lub był nakładany przez jedną osobę z obsługi cateringowej. Osoba wydająca posiłek powinna mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą, a dłonie zabezpieczone rękawiczkami;
 • uczestnik korzystający z cateringu samoobsługowego powinien mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą, a przy nakładaniu posiłku ręce zdezynfekowane lub osłonięte rękawiczkami;
 • podczas korzystania z usług cateringowych należy zachować wymagany dystans społeczny;
 • każdy gość/uczestnik powinien zostać poinformowany o przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

 

V. Obsługa interesantów

 • Interesanci z zewnątrz (osoby niebędące pracownikami/studentami/doktorantami/słuchaczami studiów podyplomowych itd.) obsługiwani są wyłącznie w punkcie dyżurnym znajdującym się przy wejściu do budynku;

 

VI. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – jest to sala na parterze nr 0.09 wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni, maseczkę oraz rękawiczki.
 • Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r., którego treść znajduje się tutaj.
 • Należy przekazać PSSE w Łodzi informacje o osobach, które mogły mieć kontakt z osobą, u której podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. PSSE w Łodzi – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi; ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; Telefon 42 253 99 00; Telefon alarmowy 600241646; E-mail: psse@psselodz.pl