Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2020/2021 (STUDENCI)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa po wejściu do budynku;
 • Studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę lub przyłbicę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych;
 • Podczas przemieszczania się w budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;
 • Należy zachowywać zalecany dystans społeczny (co najmniej 1,5 m);
 • Należy – w miarę możliwości – unikać jeżdżenia windą z innymi osobami;
 • Należy zakrywać nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką gdy kaszlesz i kichasz;
 • Należy unikać dotykania okolic oczu, ust i nosa.

 

II. Sale dydaktyczne i organizacja zajęć

 • Na drzwiach każdej sali oraz auli znajduje się informacja o liczbie osób mogących jednocześnie w niej przebywać;
 • Sale zostały  przygotowane zgodnie z przewidzianą liczbą osób, a nadmiar krzeseł został usunięty;
 • Przy każdym wejściu do auli udostępniony jest stojak z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca w aulach, które zostały wyłączone z użytkowania, zostały oznaczone taśmą ostrzegawczą z informacją „Miejsce wyłączone”;
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w sali dydaktycznej do momentu zajęcia miejsc przez studentów. To samo dotyczy nauczycieli akademickich, którzy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne bez maseczki jedynie w przypadku, kiedy podczas zajęć nie przemieszczają się po sali;
 • Sale dydaktyczne są codziennie dezynfekowane przez służby sprzątające;

 

Sale dydaktyczne na potrzeby zajęć zdalnych:

 • Na potrzeby zajęć zdalnych zostały wyznaczone i przygotowane sale w budynku Wydziału;
 • Do dyspozycji  studentów udostępnia się 10 sal umieszczonych na poziomie -1 i parterze budynku: 03/04/05/06/07/28/29/30/31/32/0.08
 • Grafik rezerwacji sal znajduje się na dole tego wpisu;
 • Rezerwacji można dokonać, wysyłając maila na adres rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę studiowanego kierunku, numer legitymacji, datę i godziny korzystania z sali;
 • Salę należy zarezerwować nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia student w wyznaczonym dniu zgłasza się do pracownika recepcji budynku z prośbą o otworzenie zarezerwowanej sali. Podaje przy tym imię i nazwisko oraz numer sali. Z kolei po odbytych zajęciach informuje pracownika recepcji o ich zakończeniu i zamknięciu sali;
 • Osoba korzystająca w danym dniu z sali ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt.
 • Wchodząc do sali, należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się na korytarzach lub używać rękawiczek.
 • W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej należy zgłosić się do pokoju 3.36 (piętro 3.) lub zadzwonić pod numer 42 665 53 56

🗓 Grafik rezerwacji sal 

rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl 

 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – jest to sala na parterze nr 0.09 wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni, maseczkę oraz rękawiczki.
 • Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020r, którego treść znajduje się tutaj.
 • Należy przekazać PSSE w Łodzi informacje o osobach, które mogły mieć kontakt z osobą, u której podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. PSSE w Łodzi – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi; ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; Telefon 42 253 99 00; Telefon alarmowy 600241646; e-mail: psse@psselodz.pl

SAFETY REGULATIONS FOR THE FACULTY OF PHILOLOGY PREMISES FOR WINTER TERM 2020/21

We strongly recommend following updates on the University of Lodz website.


General regulations:

 • Individuals who present symptoms relating to contagious disease, individuals ordered to quarantine or isolation are not allowed into the Faculty premises. The students should be instructed that in case of the occurrence of the symptoms they should refrain from attending classes, stay at home and contact a GP.
 • We recommend frequent washing and disinfecting of hands. Disinfection of hands is compulsory upon entering the building.
 • Students must have their own facemask or face cover and use their own stationery.
 • It is obligatory to cover mouth and nose while moving inside the building.
 • Students must keep safe distance of minimum 1,5 meter.
 • If possible, students should avoid lifts.
 • When coughing or sneezing, you must cover your face with a tissue or elbow.
 • Refrain from touching eyes, mouth and nose.


Lecture rooms and organization of classes:

 • The notice on the door of each lecture room indicates the number of people allowed inside.
 • The lecture rooms were prepared in accordance with the regulations, and excessive chairs have been removed.
 • There is a disinfectant dispenser located near the entrance to each lecture hall.
 • Seats which are currently out of use have been marked with tape and notice “Out of use”.
 • Students must wear facemasks in the classroom until seated. The same applies to lecturers, who are allowed to take off facemask on condition they remain seated during classes.
 • Lecture rooms are disinfected on daily basis.


Lecture room for the purposes of online classes:

 • Several rooms in the building have been prepared for online courses.
 • Students can use 10 rooms located at -1 and 0 level: -03/-04/-05/-06/-07/-32/0.08.
 • Students can book these rooms in the log at ground floor of the building or by sending an email to rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl, containing name, surname, name of the course,
  of student’s ID, date and time of the booking.
 • Lecture rooms should be booked at least five days in advance.
 • Once the student receives the confirmation of the booking, they report to the front desk and ask the employee to open the room. They should provide name, surname and room number. After leaving the room, the student should lock the room and notify the front desk.
 • The person who uses a lecture room is fully responsible for any damages to the equipment inside.
 • Upon entering the room you must disinfect hands or use protective gloves.
 • Should you need technical assistance, please notify room 3.36 or call 426655356.

Procedures in case of potential virus infection

 • There is an isolation room (0.09) located on ground floor. The room is equipped with disinfectant, face mask and gloves.
 • The procedures in case of potential infection with SARS-CoV-2 are regulated by the decree no. 174 issued by the Rector of University of Lodz
 • All the information regarding individuals who might have been in contact with infected person should be immediately addressed to local Sanitary-Epidemiological Station (ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; e-mail: psse@psselodz.pl)